• Biyoloji 7 – Test 2Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
I Fotosentez
II Hareket, kasılma
III Oksijenli solunum
Yukarıda verilenlerden hangileri endotermik reaksiyonlardandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2
ATP’nin dışarıya verdiği enerji, yapısında bulunan hangi moleküller arasındaki yüksek enerjili bağlardan sağlanır?

A) Adenin ve riboz
B) Adenin ve fosfat
C) Fosfat ve fosfat
D) Riboz ve fosfat

Soru 3Kaynak: acikliseliyiz.net
Aşağıdakilerden hangisi hidroliz olayına örnektir?

A) Nişastadan glikoz oluşması
B) ADP ve fosfattan ATP oluşması
C) Aminoasitlerden protein oluşması
D) Yağ asitleri ve gliserolden trigliserit oluşması

Soru 4
I Fotofosforilasyon
II Oksidatif fosforilasyon
III Substrat düzeyde fosforilasyon
Yukarıda verilen reaksiyonlardan hangileri ile ATP sentezi yapılmaktadır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
Glikoliz reaksiyonunda bir molekül glikozu früktozdifosfata dönüştürmek için kaç ATP gereklidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 6
Glikoliz reaksiyonları hücrelerin hangi bölümünde gerçekleşir?

A) Zar
B) Çekirdek
C) Sitoplazma
D) Mitokondri

Soru 7
Enerji elde etmek için glikozun etil alkol veya laktik asite kadar parçalanması olayına ne ad verilir?

A) Dehidrasyon
B) Fermantasyon
C) Fotofosforilasyon
D) Oksijenli solunum

Soru 8
Kasların kasılması sırasında aşağıda verilenlerden hangisinin miktarı artar?

A) Glikoz
B) Oksijen
C) ATP
D) ADP

Soru 9
Aşağıdaki canlılardan hangisi fotosentez yapamaz?

A) Alg
B) Siyanobakteri
C) Öglena
D) Maya mantarı

Soru 10
Engelmann’ın deneyinde gözlemlendiğine göre, fotosentez en az hangi dalga boyundaki ışıkta gerçekleşir?

A) Mor
B) Mavi
C) Yeşil
D) Kırmızı

Soru 11Bu İçerik: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
Devirsiz fotofosforilasyon olayında aşağıdakilerden hangisi üretilir?

A) CO²
B) ATP
C) H2O
D) Klorofil

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi CO² yoğunluğuna göre fotosentez hızını gösteren grafik olabilir? ( ..FH= Fotosentez hızı)

biyo-7-2-12

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 13
I Glikoliz, oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonlarında aynıdır.
II Glikoliz sonucunda oluşan pirüvik asit oksijenli solunumda sitoplazmada birikerek başka reaksiyonlara girmez.
Yukarıda oksijenli ve oksijensiz solunum ile ilgili verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 14
Krebs çemberi reaksiyonları mitokondrinin hangi bölümünde gerçekleşir?

A) Krista
B) Matriks
C) İç zar
D) Dış zar

Soru 15
Krebs çemberi ve elektron taşıma sisteminde, elektronların enerjilerinin en düşük düzeyde bağlandığı molekül hangisidir?

A) Oksijen
B) Koenzim Q
C) Sitokrom b
D) Sitokrom c

Soru 16
I Adenin II DeoksiribozIII Fosfat grubuDNA’nın yapısını dört çeşit nükleotit oluşturur. DNA’nın bütün nükleotidlerinde yukarıda verilenlerden hangileri aynıdır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17Bu Test: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
Tüm canlılarda DNA molekülündeki organik bazların oranları ile ilgili olarak aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?

biyo-7-2-17

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 18
DNA’nın genetik bilgiyi aktardığına dair ilk kanıt, aşağıdaki canlılardan hangisiyle yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir?

A) Bakteri
B) Mantar
C) Bitki
D) Alg

Soru 19
Aşağıda DNA’nın kendisini eşlemesiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Eşleme sırasında enzimler kullanılır.
B) Eşleme yapılırken ATP harcanır.
C) DNA kendini yarı korunumlu eşler.
D) DNA’nın kendini eşlemesi sadece vücut hücrelerinde görülür.

Soru 20
RNA’da bulunan 5 C’lu şekere ne ad verilir?

A) Glikoz
B) Riboz
C) Deoksiriboz
D) Pirüvik asit

1.B — 2.C — 3.A — 4.D — 5.B — 6.C — 7.B — 8.D — 9.D — 10.C — 11.B — 12.D — 13.A — 14.B — 15.A — 16.C — 17.C — 18.A — 19.D — 20.B