• Dem. ve İnsan Hak. 2 – Test 2Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
“Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır.” Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

A) Hak
B) Eşitlik
C) Özgürlük
D) Devlet

Soru 2
1982 Anayasası’nda “Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.” ifadesiyle aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmıştır?

A) Eşitliğin
B) Özgürlüğün
C) Devletin
D) Sorumluluğun

Soru 3
“Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.” Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?

A) Din ve vicdan hürriyeti
B) Sendika kurma hakkı
C) Dilekçe hakkı
D) Konut hakkı

Soru 4
“Birlikte yaşamak üzere bir araya gelmiş yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip soyut varlıktır.” Yukarıda tanımı verilen terim hangisidir?

A) Halk
B) Devlet
C) Siyasi parti
D) Sivil toplum

Soru 5
Kanunların Anayasa’ya uygunluğunun denetimi öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gereklerindendir?

A) Hukuk devleti
B) Üniter devlet
C) Sosyal devlet
D) Laik devlet

Soru 6
“Kuvvetler ayrımı” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin insan haklarına saygılı olması
B) Toplumu oluşturan bireyler arasında gelir adaletinin sağlanması
C) Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirlerinden bağımsız olması
D) Kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesi

Soru 7
1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerini hangi bakımdan inceler ve denetler?

A) Esas bakımından
B) Şekil bakımından
C) Esas ve şekil bakımından
D) Yapım, esas ve şekil bakımından

Soru 8
“Demokrasi” kavramının kelime anlamı hangisidir?

A) Halk iktidarı
B) Aydınlanma
C) Doğal haklar
D) Dine dayanmayan

Soru 9
• Soru
• Gensoru
• Genel görüşme
• Meclis araştırması
• Meclis soruşturması Verilenlerin tümü aşağıdakilerden hangisinin idare üzerindeki denetim yollarındandır?

A) Yargıtayın
B) Anayasa Mahkemesinin
C) Devlet Denetleme Kurulunun
D) Türkiye Büyük Millet Meclisinin

Soru 10
“Toplumsal sözleşme” anlayışını savunarak demokrasi fikrini geliştiren düşünceler ortaya koyan, 18. yüzyılda yaşamış Fransız düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) G. Bruno
B) J. Bodin
C) M. Luther
D) J. J. Rousseau

Soru 11
1982 Anayasası’na göre milletvekili seçilme yaşı kaçtır?

A) 20
B) 25
C) 30
D) 35

Soru 12
Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini sınırlayan, padişahı belli yönde davranmaya zorlayan 1808’de imzalanan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülhane Hattı Hümayunu
B) 1876 Anayasası
C) Islahat Fermanı
D) Sened-i İttifak

Soru 13
1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı seçilebilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

A) 25
B) 30
C) 35
D) 40

Soru 14
1924 Anayasası’nda hangi tarihte yapılan değişiklikle laiklik devletin nitelikleri arasında sayılmıştır?

A) 1934
B) 1937
C) 1946
D) 1950

Soru 15
Bazen bir ülkede Anayasa ile vatandaşlara verilmiş olan temel hak ve hürriyetler çeşitli çevrelerce kamu düzenini bozmak için kullanılabilir. Devlet böyle durumlarda temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldıran tedbirlere başvurabilir. Bazen de devlet toplumsal olayları bastırmak için insan haklarına aykırı yöntemlere başvurabilir. Bu durum insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunların öncelikle hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Toplumda yanlış töre ve geleneklerin olması
B) Devletin ekonomik olanaklarının yetersiz olması
C) Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulamaması
D) Devletin eğitim olanaklarının yetersiz olması

Soru 16
1919’da kurulan ve çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, iş güvencesi, çalışanlara örgütlenme haklarının sağlanması gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla insan haklarının gelişmesine büyük katkı sağlamış olan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
B) Uluslararası Çalışma Örgütü
C) Uluslararası PEN Kulübü
D) Uluslararası Af Örgütü

Soru 17
İnsan Hakları Evrensel bildirgesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsan hakları ve temel özgürlükler açısından geniş bir alanı kapsamaktadır.
B) Ulusal ve uluslararası alanda insan haklarının gelişmesinde esin kaynağı olmuştur.
C) Bildirgede belirtilen hak ve özgürlüklerin uygulanması tüm devletleri yükümlülük altına sokmuştur.
D) Bildirgede siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal haklara da yer verilmiştir.

Soru 18
1963’de kurulan ve temel amacı savaş esirlerine insanca muamele edilmesini sağlamak, savaşlar sırasında oluşacak insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmaya çalışmak olan uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

A) Uluslararası Hukuk Komisyonu
B) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
C) Uluslararası PEN Kulübü
D) Uluslararası Af Örgütü

Soru 19
Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

A) Saltanat
B) Demokrasi
C) Reform
D) Devrim

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin esasları ile bağdaşmaz?

A) Bireylerin dini inançlarını açıklamaya zorlanması
B) Devlet kurum ve kurallarının pozitif hukuk kurallarından türemesi
C) Devletin farklı din ve mezheplere eşit mesafede olması
D) Kişilerin inançları konusunda birbirleri üzerinde baskı kurmalarının engellenmesi

1.A 2.D 3.A 4.B 5.A 6.C 7.B 8.A 9.D 10.D 11.B 12.D 13.D 14.B 15.C 16.B 17.C 18.B 19.C 20.A