• Dem. ve İnsan Hak. 2 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğe örnektir?

A) Türk Demokrasi Vakfı
B) Öğrenci Mehmet
C) Öğretmen Ayşe
D) Vatandaş Ali

Soru 2
Kişilerin bir takım haklara sahip olması bu hakların gerçekleşmesi için başka kişilere ve devlete sorumluluklar yükler. Temiz bir çevrede yaşama hakkının, kişilere çevreyi kirletmeme sorumluluğunu yüklediği gibi. .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sorumluluğa örnektir?

A) Alacaklının alacağını istemesi
B) İşyeri sahibinin vergisini ödemesi
C) Liseyi bitiren öğrencinin diplomasını alması
D) Vatandaşların ülke yönetiminde söz hakkı olması

Soru 3
Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?

A) Vergi ödevi
B) Dilekçe hakkı
C) Kişi dokunulmazlığı
D) Eğitim ve öğrenim hakkı

Soru 4
Hukuk kurallarıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı hukuk kuralları emredicidir.
B) Yorumlayıcı hukuk kuralları vardır.
C) Hukuk kurallarının bir kısmı tanımlayıcıdır.
D) Bütün hukuk kuralları emir ve yasaklar içerir.

Soru 5
I. Ekonomik kalkınma
II. Kuvvetler ayırımı
III. Gelir adaleti ve eşitlik
IV. Mahkemelerin bağımsızlığı
Verilenlerden hangileri sosyal devlet olmanın gereklerindendir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV

Soru 6
Yargı organının yasama organını denetlemesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) Danıştay

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kullandığı denetim mekanizmalarından değildir?

A) Soru
B) Gensoru
C) Mülakat
D) Meclis araştırması

Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi demokrasinin temel ilkelerine aykırıdır?

A) Demokrasi temsil esasına dayanır.
B) Demokrasi halkın egemenliğine dayanır.
C) Demokrasi bireysel özgürlüğü korur ve geliştirir.
D) Demokrasilerde kuvvetler birliği esastır.

Soru 9
Ülkemizde seçimlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Seçimler gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır.
B) 22 yaşını dolduran her Türk vatandaşı oy kullanabilir.
C) Seçimlerde kısıtlı oy kullanılır.
D) Oy kullanmak zorunlu değildir.

Soru 10
Üyelerinin düşünce ve menfaatlerini gerçekleştirmek için iktidarı kısmen ya da tamamen elde etmek amacıyla siyasi hayata katılan gruptur. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Devlet
B) Siyasi parti
C) Çoğulculuk
D) Seçim sistemi

Soru 11
• Yasaların yasama, yürütme, yargı organlarını bağlaması
• Devlet erklerinin birbirlerinin alanına müdahale etmemesi
• Yargının hür ve bağımsız olması Yukarıda verilenler demokrasinin hangi ilkesinin gereklerindendir?

A) Laiklik
B) Hukukun üstünlüğü
C) Seçimler ve temsil
D) Çoğulculuk ve katılım

Soru 12
Padişahın yetkilerini tek taraflı olarak kısıtlayacağına dair söz vermesinden kaynaklanan, Müslümanlarla gayrimüslimlere eşit haklar sağlayan, 1839’da Abdülmecit zamanında hazırlanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nizam-ı Cedit
B) Sened-i İttifak
C) Islahat Fermanı
D) Gülhane Hattı Hümayunu

Soru 13
Toplumumuzda kadın erkek eşitliğini sağlayacak düzenlemeler yapan kanunların varlığına rağmen kadın erkek eşitsizliği görülmeye devam etmektedir. Bu durum insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunların öncelikle hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Devletin ekonomik imkanlarının yetersiz olması
B) Yöneticilerin kendi güçlerini arttırmak istemeleri
C) Toplumda yanlış töre ve geleneklerin devam etmesi
D) Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulamaması

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde yer almaz?

A) Avrupa Birliği
B) İnsan Hakları Komitesi
C) İşkenceye Karşı Komite
D) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi

Soru 15
Aşağıda verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiyle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Mahkemeye başvuru için hiçbir şart yoktur.
B) Aday devletlerden seçilen yargıçlar görev alır.
C) Mahkemenin yaptırımı tazminat ödenmesi şeklindedir.
D) İç hukuk yolları tüketilmeden de mahkemeye başvuru yapılabilir.

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarını korumak için faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum örgütlerinden biridir?

A) Avrupa Birliği
B) Avrupa Konseyi
C) Uluslararası Af Örgütü
D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

A) Savaşlar
B) Terörle uluslararası düzeyde mücadele edilmesi
C) Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının giderilmesi
D) Hızlı toplumsal değişmenin olumsuz etkilerinin önlenmesi

Soru 18
Auguste Comte, insanların olayları gerçeküstü bir takım olgularla açıklamaya çalıştıkları, her şeyde büyülü, tılsımlı taraf gördükleri evre olarak aşağıdakilerden hangisini belirtir?

A) Teknolojik evre
B) Teolojik evre
C) Pozitif evre
D) Metafizik evre

Soru 19
Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesi hangi kavramla ifade edilir?

A) Reform
B) Devrim
C) Çağdaşlaşma
D) Aydınlanma

Soru 20
I. Başkasına zarar veren düşünce ve davranışların özgürlük olamayacağı
II. Düşünce ve vicdan hürriyetinin engellenmesi
III. Egemenliğin halka ait olması
IV. Baskıcı yönetim anlayışı
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün demokrasi ve insan hakları konusundaki görüşlerindendir?

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I ve III

1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. A 7. C 8. D 9. A 10. B 11. B 12. D 13. C 14. A 15. C 16. C 17. A 18. D 19. B 20. D