• Fıkıh 1 – Test 2Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
“İnsanın Rabbine, kendisine ve diğer insanlara karşı sorumluluğunu bilmesidir.” Yukarıdaki ifade fıkhın hangi yönünü açıklamaktadır?

A) Konularını
B) Usulünü
C) Amacını
D) Kapsamını

Soru 2
Şerî bir problemin çözümü noktasında, hangi kaynaklara başvurulacağını ve hangi temel ilkeler çerçevesinde çözüleceğini konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kelam
B) Fıkıh usulü
C) Tefsir usulü
D) Hadis Usulü

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi hüküm bildirir?

A) “Sahur yemeği yiyin, sahur yemeğinde bereket vardır.” (Hadis-i Şerif)
B) “Peygamberin tavsiyesine uymak kişiye sevap kazandırır.
C) Bu hadis “ Buhari Savm, 20”den alınmıştır.
D) Sahur yemeği yemek sünnettir.

Soru 4
Fıkıh ilminin en az ilişkili olduğu bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinler tarihi
B) Tefsir
C) Hadis
D) Siyer

Soru 5
Oruç ibadetinin başlangıç ve bitiş zamanını belirlemek isteyen bir fakihin hangi ilimlerden öncelikle yararlanması gerekir?

A) Coğrafya-Tefsir
B) Sosyoloji-Mantık
C) Astronomi-Kimya
D) Astronomi-Coğrafya

Soru 6
I- Hicri 150-204 yılları arasında yaşamıştır. II- Ahmed b. Hanbel talebelerinden biridir. III- Irak’taki görüşlerini Mısır’a geldikten sonra değiştirmiştir. Yukarıda özellikleri verilen mezhep imamı kimdir?

A) İmam Şafi
B) İmam Malik
C) İmam Yusuf
D) İmam Buhari

Soru 7
Aşağıdaki alimlerden hangileri Hanbeli mezhebini benimsemişlerdir?

A) İmam Cafer – İmam Zeyd
B) İbn-i Teymiyye – İbn Kayyım
C) İmam Muhammed – İmam Yusuf
D) Hasan el-Basri – Süfyan-ı Sevri

Soru 8
• Ehli beyt yoluyla rivayet edilen hadislere öncelik verilir.
• Abdestde ayaklar mesh edilir.
• Ehli kitap kadınlarıyla evlenilmez. Yukarıda özellikleri verilen fıkhı mezhep hangisidir?

A) Şafii mezhebi
B) Maliki mezhebi
C) Caferi mezhebi
D) Hanbeli mezhebi

Soru 9
İnsanların mezheplere bağlandığı ve ictihadın terkedildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taklid dönemi
B) Tabiun dönemi
C) İçtihad dönemi
D) Mezheplerin oluşum dönemi

Soru 10
Mecelle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Heyet başkanlığını “Ahmet Cevdet Paşa” yapmıştır.
B) Osmanlının kuruluş döneminde yazılmıştır.
C) Başlangıçta Hanefi mezhebinin görüşleri esas alınmıştır.
D) 1926 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.

Soru 11
Aşağıdaki durumların hangisinde mükellefiyet ortadan kalkmaz?

A) Çocukluk
B) Akıl hastalığı
C) Bayılma
D) Cehalet

Soru 12
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Hanefi mezhebine göre vaciptir?

A) Sadaka vermek
B) Kurban kesmek
C) Cenaze namazı kılmak
D) Ramazan ayı dışında oruç tutmak

Soru 13
Şarabın “haram” kılınmasından yola çıkarak tüm alkollü içeceklerde haram kabul edilmiştir. Bu fıkhı hüküm aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

A) İcma
B) Kitap
C) Kıyas
D) Sünnet

Soru 14
“Fıkhi kaynaklarda bu konuyla ilgili herhangi bir yasak göremiyorum” diyen kişi hangi kuralı dile getirmektedir?

A) Eşyada asıl olan ibahadır.
B) Şek ile yakin zail olmaz.
C) Beraatı zimmet asıldır.
D) Örf anlaşmazlıklarda hakemdir.

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi icmanın gerçekleşmesinin şartlarından değildir?

A) İcmanın şeri bir konuda olması
B) Görüş beyan edecek âlimin Muçtehit olması
C) Müçtehitlerin yarısından fazlasının fikir birliğine varması
D) İcmanın Hz. Peygamberin vefatından sonra gerçekleşmesi

Soru 16
Aşağıdakilerin hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin öğrencisi değildir?

A) İmam Züfer
B) İmam Yusuf
C) İmam Muhammed
D) Hammad b. Süleyman

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmayı gerektiren sebepler arasında yer almaz?

A) Sosyal değişimin içtihadı kaçınılmaz kılışı
B) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu değişimler
C) Siyasi ve toplumsal değişimlerin getirdiği yenilikler
D) Kur’an ve sünnetle insanların problemlerinin tamamen çözülmüş olması

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi “sahabe” içtihadına örnektir?

A) Bedir esirleri hakkında verilen karar.
B) Teravih namazının cemaatle kılınması
C) Namaza davet için ezan okunması
D) Müellefe-i kuluba zekat verilmesi

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi muçtehitleri arasında yer almaz?

A) Abdullah b. Mesut
B) Ata bin Ebi Rebah
C) Abdullah b. Ömer
D) Zeyd b. Sabit

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

A) Kuran-ı ezbere bilmesi
B) Arapçaya hakim olması
C) Fıkıh usulune vakıf olması
D) İçinde yaşadığı toplumun şartlarını ve ihtiyaçlarını bilmesi

1.C 2.B 3.D 4.A 5.D 6.A 7.B 8.C 9.A 10.B 11.D 12.B 13.C 14.A 15.C 16.D 17.D 18.B 19.B 20.A