• Fıkıh 1 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Kişinin günlük hayatında faydasına ya da zararına olan şeyleri Kur’an ve Sünnet’ten deliller getirerek ortaya koyan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kelam
B) Tefsir
C) Fıkıh
D) Hitabet

Soru 2
Namaz vakitlerinin belirlenmesi ve mirasın paylaşımı gibi konularda fıkıh ilmi aşağıdaki ilim dallarının hangisinden/hangilerinden faydalanmaktadır?

A) Mantık ve Felsefe
B) Sosyoloji
C) Tarih
D) Matematik ve Coğrafya

Soru 3
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından biri değildir?

A) İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesini sağlamak
B) Hz. Peygamber dönemindeki savaşların yapılış amaçlarının anlaşılmasını sağlamak
C) İnsanların Allaha karşı kulluk görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak
D) Adaletli, huzurlu ve istikrarlı bir toplum oluşmasına katkı sağlamak

Soru 4
Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kur’an ve Sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne denir?

A) Fakih
B) Âlim
C) Muhaddis
D) Müderris

Soru 5
Fıkhın ilk örnekleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde verilmiştir?

A) Mezheplerin oluşum dönemi
B) Sahabeler dönemi
C) Tabiin dönemi
D) Hz. Peygamber dönemi

Soru 6
“Kim bu dini güçleştirirse din onu mağlup eder; fakat siz kolaylaştırınız ve orta yolu tutan olunuz.’’ Yukarıda verilen Hadis-i Şerif fıkıh ilminin ilkelerinden hangisi ile alakalıdır?

A) Helallerde genişlik
B) Haramlarda sınırlılık
C) Mükellefiyette kolaylık
D) Hükümlerde tedricilik

Soru 7
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi içtihada bir örnek değildir?

A) Kıblenin Mescidi Aksa yerine Kâbe olarak değiştirilmesi
B) Müellefe-i Kulub’a zekattan pay verilmemesi
C) Kıtlık zamanında hırsızlığın cezasının uygulanmaması
D) Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi

Soru 8
Aşağıda verilen mezhep ve mezhep imamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hanefilik – Numan bin Sabit
B) Malikilik – Malik bin Enes
C) Şafiilik – Muhammed bin İdris
D) Hanbelilik – Cafer-i Sadık

Soru 9
Rey Ekolü’nün temelleri hangi sahabe tarafından atılmıştır?

A) İbn Mesud
B) İbn Ömer
C) İbn Abbas
D) Zeyd bin Sabit

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Siyasi ve ilmi görüş farklılıklarının ortaya çıkması
B) Kur’an’ın bazı ayetlerinin yoruma açık olması
C) Kur’an’ın yirmi üç yılda tamamlanmış olması
D) Âlimlerin yetiştiği toplumsal yapının farklı olması

Soru 11
Aşağıdaki durumlardan hangisi “semavi arızalar’’ (insan iradesi dışında oluşan engeller) dan biri değildir?

A) Çocukluk
B) Unutkanlık
C) Bayılma
D) Cehalet

Soru 12
Fıkhi hükümlerin kaynağı olan “Şari’’ kelimesi ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âlimler ve Fakihler
B) Allah ve Hz. Peygamber
C) İlahiyatçılar
D) Fetva Kurulu

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi mukayyet farzlardan (belli bir zamanı olan) biri değildir?

A) Zekât
B) Hac
C) Oruç
D) Namaz

Soru 14
Hanefi mezhebine göre namazda Fatiha suresini okumanın hükmü nedir?

A) Farz
B) Sünnet
C) Vacip
D) Müstehap

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi fıkhi hükümlerin asli kaynaklarından biri değildir?

A) İcma
B) Sünnet
C) Kıyas
D) İstihsan

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminde İcma’ın gerçekleşme şartlarından biridir?

A) Bazı müçtehitlerin fikir birliği yapması yeterlidir.
B) Herhangi bir konuda da icma yapılabilir.
C) Hz. Peygamber’in vefatından sonra gerçekleşmiş olmalıdır.
D) Halkın bir konuda fikir birliği etmesi gerekir.

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken şartlardan biri değildir?

A) İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf, adet ve ihtiyaçlarını bilmelidir.
B) Doğru bir anlayış ve hüküm verme yeteneğine sahip olmalıdır.
C) Fıkıh ilminin tarihini ve nasihmensuh hükümleri bilmelidir.
D) Sahabe veya tabiinden olması gerekir.

Soru 18
İçtihatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fıkhi düşüncede birer zenginliktir.
B) Geçmiş hükümleri taklit etmek esastır.
C) Eleştirel düşünceyi geliştirir.
D) Dinin daha kolay yaşanmasını sağlar.

Soru 19
Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir?

A) Far-ı Ayn
B) Farz-ı Kifaye
C) Vacip
D) Sünnet

Soru 20
Tenzihen mekruh bir fiili işleyen kişinin durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Günah işlemiş olur ve kınanması gerekir.
B) Günah işlemiş olur ve cezayı hak eder.
C) Günah işlemiş olmaz ve kınanmaz.
D) Günah işlemiş olmaz fakat kınanması gerekir.

1. C 2. D 3. B 4. A 5. D 6. C 7. A 8. D 9. A 10. C 11. D 12. B 13. A 14. C 15. D 16. C 17. D 18. B 19. B 20. C