• Girişimcilik 1 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Bir girişimci, yapacağı üretim çalışmaları planlanmasında, aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyaç duymaz?

A) Doğal kaynaklara
B) Emek ve sermayeye
C) Planlama yapacak kişilere
D) Yöneticilerin belirlenmesine

Soru 2
Daha önceden üretilip, üretimde kullanılan tüm değerlerin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emek
B) Doğal kaynaklar
C) Sermaye
D) Üretim

Soru 3
Fırsat müteşebbisliği türünde, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Pazar fırsatlarını değerlendirmek.
B) Piyasaya herkesten önce girmek.
C) Yeni bir buluş üzerinde çalışmak.
D) İhtiyaç duyulan malları önceden fark etmek.

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisin ekonomik bir kaynak olduğunu göstermez?

A) Risk alması
B) Kâr amacı gütmemesi
C) Mal ve hizmet üretmeyi hedeflemesi
D) Üretim faktörlerini bir araya getirmesi

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?

A) İthalatın artmasını sağlar.
B) İşsizlikle mücadele eder.
C) Bilimin gelişmesini sağlar.
D) Kamu hizmetlerinin kalitesini artırır.

Soru 6
Bilim adamı Abraham H. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine göre, diğer bütün gereksinimlerini karşılayan insanlarda görülebilecek ihtiyaç hangisidir?

A) Fizyolojik
B) Başarma
C) Saygı
D) Ait olma

Soru 7
Başka fiziksel malların yapımı için kullanılan, temel özellikleri kısmen yada tamamen değişen mal türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hammaddeler
B) İşletme gereçleri
C) Yatırım donatım malları
D) Üretim gereçleri ve parçaları

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi arz kapsamında değerlendirilecek özelliklerden biridir?

A) Kâr sağlama
B) Topluma hizmet etme
C) İşletmenin yaşamını sürdürme
D) Belli bir fiyat karşılığının olması

Soru 9
Bir işletmenin iş güvenliği ile ilgili yapacakları, aşağıda verilenlerden hangisi kapsamında planlanmalıdır?

A) İşletmenin işlevleri
B) İşletmenin özellikleri
C) İşletmenin özel amaçları
D) İşletmenin genel amaçları

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Destekleyicilik” niteliğini göstermektedir?

A) Tutarlı davranışlar gösterme.
B) Kişisel heyecanını kanıtlama.
C) Başarıyı arama, bulma ve kullanma.
D) Etkileme ve duygularını anlayabilme.

Soru 11
Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A) Planlama akılcı bir yöntemdir.
B) Planlama ile yüksek risk alınmış olunur.
C) Planlama ileriyi görerek önceden karar vermedir.
D) Davranış biçimlerinin önceden tespit edilmesidir.

Soru 12
Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Planlama
B) Organizasyon
C) Koordinasyon
D) Sevk ve idare

Soru 13
Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ISO 8000
B) ISO 9000
C) ISO 14000
D) ISO 22000

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?

A) Mali nedenler
B) Sosyal nedenler
C) Ekonomik nedenler
D) Yasal nedenler

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir?

A) Ortak bir amaç olmalıdır.
B) Ortaklar arası bir görüşme olmalıdır.
C) Ortak üretim elemanlarına sahip olunmalı.
D) Şirket kuranların sayısı birden çok olmalıdır.

Soru 16
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir?

A) Sorumlulukları, tüm servetleri kadardır.
B) Başbakanlık Denetleme Kurulunca denetlenir.
C) Yüksek denetleme Kurulunca da denetlenebilir
D) KİT ürün fiyatları Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Soru 17
Köprü, baraj, büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tröstler
B) Holdingler
C) Karteller
D) Konsorsiyumlar

Soru 18
İşletme yöneticilerinin sözlü olarak ürettikleri bir yada bir kaç malı depo etme konusunda kurdukları birlikteliklere ne ad verilmektedir?

A) Merger
B) Füzyon
C) Kornerler
D) Konsernler

Soru 19
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir?

A) Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
B) Pazar ve rakiplerin şartları bilinmelidir.
C) Satış için gereken tüm çabalar sarfedilmelidir.
D) Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.

Soru 20
“Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Coğrafi açıdan
B) Yapanlar açısından
C) Reklam içeriği açısından
D) Kullanılan araç açısından

1. D 2. C 3. C 4. B 5. A 6. B 7. A 8. D 9. C 10. D 11. B 12. C 13. A 14. D 15. B 16. A 17. D 18. C 19. A 20. D