• Girişimcilik 2 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Neyin, nasıl, ne zaman, nerede üretileceğine karar veren ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapan kişilere ait tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girişimci
B) Yönetici
C) Müdür
D) Organizatör

Soru 2
Mal ve hizmet üretiminde kullanılan bedensel ve zihinsel çabaların tümüne ne ad verilir?

A) Tabiat
B) İş gücü
C) Sermaye
D) Tüketim

Soru 3
Yaratıcı müteşebbisliğe yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Yeni bir fikir vardır.
B) Yeni bir buluş esas alınır.
C) Kârlılığa gereken önem verilir.
D) Mevcut işleyiş aynen sürdürülür.

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisliğin işlevlerinden birini gösterir?

A) Yeni pazarlara kapalı olmak.
B) Yeni girdi kaynakları bulabilmek.
C) Daha iyiyi ucuza üretmekten kaçınmak.
D) Kamu, devlet ilişkilerinden uzak durmak.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Teknolojinin gelişmesini sağlar.
B) Vergi gelirlerinin artmasına neden olur.
C) Altyapı hizmetlerinin giderilmesini sağlar.
D) Sadece büyük tasarrufların üretime katılmasını sağlar.

Soru 6
Bilim adamı Abraham H. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine göre, fizyolojik ihtiyaçlardan sonra hangi ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır?

A) Güvenlik
B) Saygı
C) Başarma
D) Sevgi ve ait olma

Soru 7
Tüketim mallarının özelliklerine yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Kişi ihtiyaçlarını karşılar.
B) Örgüt ihtiyaçlarını karşılar.
C) Başka işlemden geçerek kullanılırlar.
D) Bu malları kullananlara son tüketici denir.

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, talebin özelliklerinden birini gösterir?

A) Tanıma süreci
B) Satın alma gücü
C) Doygunluk dönemi
D) İç ve dış çevre ile etkileşim

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yaşamını sürdürmesine yönelik bir hedef olamaz?

A) İşletmenin, kısa vadeler için kurulması
B) Normal bir kazancın hedeflenmesi
C) İşletmenin sürekliliğinin hedeflenmesi
D) Mümkün olduğunca büyümenin esas alınması

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Vizyon sahipliği” niteliğini göstermektedir?

A) Kişisel güveni ifade etme.
B) Kişisel desteğini ifade etme.
C) Etkileme ve duygularını anlayabilme.
D) Görüşlerini rahatça ifade edebilme.

Soru 11
Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A) Planlama bilinçli bir süreçtir.
B) Doğabilecek riskleri en aza indirir.
C) Geleceği şans faktörüne bırakma işidir.
D) Geleceğe ilişkin kararların belirlenmesidir

Soru 12
İşletmelerde insan davranışlarının hedeflenen amacı gerçekleştirmek için yönlendirilmesine ne denir?

A) Motivasyon
B) Organizasyon
C) Yürütme
D) Yöneltme

Soru 13
Toplam kalite yönetiminin anlamı ve unsurları kapsamında, kalite ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Kalite, sonuç olarak kabul edilir.
B) Kalite, başlangıç olarak kabul edilir.
C) Kalite, hata ayıklama olarak hedeflenir.
D) Kalite, kontrol yapılanması olarak hedeflenir.

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmeleri kapsamında değildir?

A) İktisadi Devlet Teşekkülleri
B) Kamu İktisadi Kuruluşları
C) Döner Sermaye İşletmeleri
D) Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri.

Soru 15
Hukuki şekilleri bakımından “Adi Şirketler”, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

A) Özel İşletmeler
B) Kamu işletmeleri
C) Karma İşletmeler
D) Yabancı sermayeli İşletmeler

Soru 16
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelliklerinden biri değildir?

A) KİT’ler tüzel kişiliklerdir.
B) Zararları genel bütçeden karşılanır.
C) KİT’lerin kurulması özel girişimcilikle olur.
D) Yöneticileri büyük oranda devletçe belirlenir.

Soru 17
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, holdinglerin ortaya çıkaracağı bir sakınca olarak kabul edilebilir?

A) Tekelci bir güç oluşturması.
B) Sermaye birikimine yol açması.
C) Çok sayıda işletmelerden oluşması.
D) Ana işletme etrafında oluşum sağlanması.

Soru 18
İki ya da daha fazla işletme yöneticisinin, bir ya da birkaç konuda ne yapacaklarını saptayıp, kalıcı bir işbirliği yapmaları, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) POOL
B) RİNG
C) TRÖST
D) FÜZYON

Soru 19
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satış işleminin gerçekleşmesine yönelik bir gerekliliktir?

A) Arzın sağlanması
B) Satıcının fiyata razı olması
C) Ürün fiyatının tespit edilmesi
D) Ürün mülkiyetinin devredilmemesi

Soru 20
“Birincil talebi yaratma” açısından yapılacak bir reklam, aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Yapanlar açısından
B) Hedef kitle açısından
C) Reklam içeriği açısından
D) Amaçlar açısından

1. A 2. B 3. D 4. B 5. D 6. A 7. C 8. B 9. A 10. D 11. C 12. A 13. B 14. D 15. A 16. C 17. A 18. B 19. C 20. D