• Karş.Din. Tar. 1 – Test 2Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Karşılaştırmalı dinler tarihi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A) Temel islam bilimleriyle ilişkilidir.
B) Dinleri doğruluk ve yanlışlık bakımından değerlendirir.
C) Dinlerin tarihi gelişimini incelerken, tarihi karşılaştırmalı metoda başvurur.
D) Tüm dinleri inceleme konusu yapar.

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi dinin kaynağı hakkında evrimci görüşe karşı çıkıp, monoteist (tek tanrıcı) görüşü savunan bir bilim adamıdır?

A) Frazer
B) Durkheim
C) Edvard Tylor
D) Wilhem Schmidt

Soru 3
İbranî terimi aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) İslamiyet
B) Hristiyanlık
C) Yahudilik
D) Zerdüştlük

Soru 4
• M.Ö 15. Yüzyılda Filistin’de göçebe olarak yaşayan kabilenin adıdır.
• “Öte tarafın insanları” anlamına gelmektedir.
• Bununla da Fırat ve Ürdün nehirlerinin öte kıyısından Filistine göçenler kasdetilmiştir.
Hakkında bilgi verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbrani
B) İsmaili
C) Musevi
D) Yehova

Soru 5
325 yılında İmparator Konstantin’in emriyle toplanan Konsilde, İsa’nın tanrı olduğu tartışılarak kabul edilmiştir. Bu konsil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatikan Konsili
B) Efes Konsili
C) İznik Konsili
D) İstanbul Konsili

Soru 6
Yahudilikte “Arz-ı Mevud”un anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçilmiş özel millet
B) Kudüs’teki Süleyman mabedi
C) Olağanüstü güçlere sahip kurtarıcı
D) Yahudilere vadedilmiş kutsal topraklar

Soru 7
Hristiyanlığın ortaya çıktığı miladi yılın başlarında Filistinde hangi din mensupları yaşıyordu?

A) Sabiiler
B) Yahudiler
C) Zerdüştler
D) Putperestler

Soru 8
Aşağıdaki peygamberlerden hangisini İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik peygamber olarak kabul etmektedir?

A) Hz. İsa
B) Hz. Muhammed
C) Hz. Süleyman
D) Hz. İbrahim

Soru 9
I- Tarsusta doğdu ve Yahudi inançlarına göre yetişti.
II- Katı bir İsa düşmanı iken Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra yaptıklarından pişman olup İsa’nın en büyük savunucularından oldu.
III- Hz. İsa’nın getirdiği inancın yayılması için Havari Barnaba’yla Anadolu, Kıbrıs ve Antakya’ya seyahatler yaptı.
Yukarda hakkında bilgi verilen kişi kimdir?

A) Pavlus
B) Aziz Petrus
C) Aziz Thomas
D) Musa b.Meymun

Soru 10
Hristiyanlıkta aşağıdaki sakramentlerden hangisi Katolik, Ortadoks ve Protestan mezhepleri tarafından kabul edilmektedir?

A) Vaftiz
B) Günah itirafı
C) Son yağlama
D) Konfirmasyon

Soru 11
• 16. yüzyılda katolikliğin uygulamalarına tepki göstermesiyle tanınmış bir Alman din adamıdır.
• Katolik Kilisesi’nin cezalandırıcı tanrı anlayışını eleştirmiş, tanrının rahmet anlayışının gözardı edildiğini ifade etmiştir.
• Papanın yanılmazlığını, kutsal kitap ve ibadet dilinin Latince olmasını eleştirmiştir.
Hakkında bilgi verilen din adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pavlus
B) Barnabas
C) Aziz Petrus
D) Martin Luther

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan inançlarından olan “Vaftiz”i ifade eder?

A) Evlenen çiftler için kilisede yapılan törendir.
B) Hristiyanlığa giren kişinin suyla günahtan arındırılmasıdır.
C) Şükretmek anlamına gelen bir ayindir.
D) Hastalıkta ve özellikle ölüm anında kişiyi rahatlatmak için yapılan bir ayindir.

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel özelliklerinden değildir?

A) Allah vardır ve birdir
B) Bütün insanlar günahsız doğar
C) Peygamberler ilahi niteliklere sahiptir
D) İslam inanç ilkeleri ve ibadet esasları Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir.

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’e ait bir özelliktir?

A) Budizm’den doğmuştur.
B) Ruhun varlığı reddedilir.
C) Sekiz dilimli yol benimsenir.
D) Kast sistemi bir inanç esasıdır.

Soru 15
Yogo ve meditasyon aşağıdaki dinlerden hangisinde önemli bir kavramdır?

A) Budizm
B) Sihizm
C) Zerdüştlük
D) Yahudilik

Soru 16
Hinduizm’de doğum-ölüm girdabı ve bu sürecin sebeb olduğu her türlü acı ve kederden kurtulup mutlak aydınlanmaya kavuşmak anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kast
B) Nirvana
C) Tenasüh
D) Konfirmasyon

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Budizm’deki “sekiz dilimli yol”dan biri değildir?

A) Sürekli çaba
B) Doğru bilgi, kesin iman
C) Tek olan tanrıya inanmak
D) Doğru amaç, doğru düşünce

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Tanrının tek, ebedî, görünmez, sözle anlatılmaz, her yerde hazır ve nazır olduğunu ifade etmektedir?

A) Mahavira
B) Guru Nanak
C) Buda
D) Konfüçyus

Soru 19
Şintoizm hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hindistanda yaşayan bir dindir.
B) “Şinto” tanrıların yolu anlamına gelir.
C) Tabiat güçlerine ve ruhlara tapınılır.
D) Şintoist bir kişi aynı zamanda başka dinlere de mensup olabilir.

Soru 20
Zerdüştlük dini aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğmuştur?

A) Filistin
B) Arabistan
C) Hindistan
D) İran

1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.D 7.B 8.D 9.A 10.A 11.D 12.B 13.C 14.D 15.A 16.B 17.C 18.B 19.A 20.D