• Karş.Din. Tar. 1 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Karşılaştırmalı dinler tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Konusu yeryüzünde var olan tüm dinlerdir.
B) Dinlerin doğuşu, gelişmesi ve birbirleriyle etkileşimlerini inceler.
C) İslam’ın üstünlük, gelişmişlik ve doğruluğunu ispatlamayı hedef edinir.
D) “Nitelendirici” metot yanında “karşılaştırma” metoduna da başvurur.

Soru 2
İslam’ın inanç esasları hakkında bilgi edinmek isteyen dinler tarihçisi, aşağıdaki temel İslam bilimlerinden öncelikle hangisine başvurmalıdır?

A) Tefsir
B) Hadis
C) Fıkıh
D) Kelam

Soru 3
Tevrat’a göre Hz. İbrahim’in doğum yeri neresidir?

A) Ur
B) Harran
C) Kenan
D) Mısır

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin özünü oluşturan unsurlardan biri değildir?

A) Allah inancı
B) Kutsal kitap
C) İbadetler
D) Mitoloji

Soru 5
Mimari, estetik, sanat, edebiyat, kişi ve yer isimlerinde; örf, âdet ve geleneklerde; hukuki, siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi ve turistik alanlarda hep dini motifler, deyim ve anlayışlar göze çarpar. Bu metinden din ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) İlahi bir kanun olduğu
B) Hayatın tüm alanında yer aldığı
C) İnsanın hür iradesiyle seçmesi gerektiği
D) İnsana dünyevi ve uhrevi sorumluluk kazandırdığı

Soru 6
“….Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat) önemli bir bölümünü unuttular…” (Mâide suresi, 13. ayet)
Bu ayet Yahudilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir?

A) Dinlerinin tahrif edildiğini
B) Seçilmiş bir kavim olduklarını
C) Evrensel bir din olduğunu
D) Tevrat’ın Hz. Musa’ya indirildiğini

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Firavun ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilerden biri değildir?

A) Hz. Musa ile mücadele etmiştir.
B) Allah’ın gazabı ile helak olmuştur.
C) Kendisini Rab ilan eden azgın bir şahıstır.
D) Ölüm anındaki imanı Allah tarafından kabul edilmiştir.

Soru 8
Hz. Süleyman tarafından Kudüs’te yapılan mabet, İslam geleneğinde hangi isimle bilinir?

A) Beytü’l-Makdis
B) Bet-Hamikdaş
C) Beytü’l-Hikme
D) Mescid-i Haram

Soru 9
Hz. Davut ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kudüs’ü fethedip başkent yapmıştır.
B) Hz. Musa’dan sonra Tevrat’ı yeniden yazmıştır.
C) Hz. Şuayp’ın yanında çalışmış ve kızıyla evlenmiştir.
D) Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra yerine geçmiştir.

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel özelliklerinden biri değildir?

A) Seçilmişlik
B) Evrensellik
C) Mesihçilik
D) Kutsal Toprak

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Reformist Yahudilik’e ait görüşlerden biridir?

A) Mesih, bir gün gelecektir.
B) Mabetlerde başa kipa giymek zorunludur.
C) Helâl yiyecek (koşer) kuralına uymak gerekmez.
D) ”Arzımevut” dışında kutsal mekân kabul edilemez.

Soru 12
“Andolsun ki İsrailoğulları’ndan sağlam söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini (ilahi hükümleri) getirdiyse onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.” (Mâide suresi, 70. ayet)
Bu ayette Yahudilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Haddi aşmaları sebebiyle üzerlerine ağır yükümlülüklerin konulduğu
B) Allah’ın tavsiyelerine kulak tıkayıp, heveslerine göre hareket ettikleri
C) Bereketli topraklara vâris kılınmalarına rağmen nankörlük ettikleri
D) Kendilerini seçkin kabul edip diğer milletleri hor gördükleri

Soru 13
Hz. İsa ile ilgili Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki ortak inanç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın kulu ve resulüdür.
B) Hz. Meryem’den doğmuştur.
C) İnsanoğlunu asli günahtan kurtarmıştır.
D) Çarmıh hadisesinde ölüp sonra dirilmiştir.

Soru 14
Hristiyanlıkta, hayatını dini hizmetlere adamayı gönüllü olarak kabul eden kimselere bazı unvanların verilmesi ayinidir. Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günah İtirafı
B) Kuvvetlendirme
C) Ruhbanlık
D) Son Yağlama

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’yu Hristiyanlık tarihi açısından önemli kılan sebeplerden biri değildir?

A) Önemli hac mekânlarının Anadolu’da bulunması
B) İlk yedi konsülün Anadolu topraklarında gerçekleşmesi
C) Anadolu’yu kendilerine vadedilmiş topraklar olarak görmeleri
D) Halen Anadolu’da Hristiyan kültürüne ait birçok eserin yer alması

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önce ortaya çıkan dinlerden biri değildir?

A) Konfüçyanizm
B) Hinduizm
C) Budizm
D) Sihizm

Soru 17
İslam’a göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Boşanma kabul edilemez.
B) İbadet bireyin tüm hayatını kapsamaz.
C) Seçilmişlik ve ruhbanlık kabul edilemez.
D) Peygamberler beşer kabul edilemez.

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’e ait bir kavramdır?

A) Kast
B) Dhamma
C) Haoma
D) Tao Te King

Soru 19
Mecusilik olarak adlandırılan din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taoizm
B) Zerdüştlük
C) Caynizm
D) Şintoizm

Soru 20
• Saç ve sakalın kesilmemesi
• İbadete “Om” kelimesi ile başlanması
• Nirvana’ya ulaşmanın hedeflenmesi Burada aşağıdaki dinlerin hangisiyle ilgili bilgi bulunmamaktadır?

A) Budizm
B) Sihizm
C) Taoizm
D) Hinduizm

1. C 2. D 3. A 4. D 5. B 6. A 7. D 8. A 9. A 10. B 11. C 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D 17. C 18. A 19. B 20. C