• Karş.Din. Tar. 2 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilere ait on üç maddelik iman esaslarının özünü oluşturmaktadır?

A) Allah’a İman
B) Meleklere İman
C) Peygamberlere İman
D) Ahirete İman

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi İslam’daki Allah inancını ifade etmektedir?

A) Allah evrenin bir parçasıdır.
B) Rab, zaman ve mekândan münezzehtir.
C) Allah’ta pişman olma ve dinlenme gibi özellikler görülür.
D) Evrenin yaratıcısı olan Allah, onun işleyişine müdahale etmez.

Soru 3
Aşağıdaki dinlerden hangisi Tanrı düşüncesine karşı ilgisiz kalmıştır?

A) Sihizm
B) Zerdüştlük
C) Hristiyanlık
D) Budizm

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi politeizmin hâkim olduğu bir dindir?

A) Şintoizm
B) Yahudilik
C) İslam
D) Sihizm

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Budizm’e ait bir inançtır?

A) Teslis
B) Kast sistemi
C) Tenasüh
D) Dualizm

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Zerdüşt’ün tanrısına verilen isimdir?

A) Tao
B) Adonay
C) Ahura Mazdah
D) Tien

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi dinlerdeki Mehdi-Mesih inancının ortak noktalarından biri değildir?

A) İlahi olmayan dinlere mahsus bir inanç olması
B) İnananlarını zulümden kurtaracak olması
C) Ahir zamanda ortaya çıkacak olması
D) Olağanüstü güçlere sahip olması

Soru 8
“Gata”, “Tripitaka” ve “Veda” terimleri kullanıldıkları dinlerde neyi ifade etmektedir?

A) Tanrı inancını
B) Mehdi-Mesih inancını
C) Ahiret inancını
D) Kutsal kitapları

Soru 9
Ahiret inancına sahip bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

A) Hayırlı işlere yönelme
B) Çevresine karşı duyarsızlık
C) Kötü davranışları terk etme
D) Davranışlarında samimi olma

Soru 10
Dinlerin dua anlayışları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece sıkıntılı anlarda yapılan bir ibadettir.
B) Kul ile kutsal varlık arasındaki en dinamik bağdır.
C) Kabul edileceğine inanılarak yapılması gerekir.
D) Kutsal varlığa saygı gösterme ve istekte bulunmadır.

Soru 11
• Haftalık ibadet günü pazardır.
• Din adamları önünde günah çıkarma inancı vardır.
• Evharistiya ayini en önemli ibadetlerden biri kabul edilir. Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahudilik
B) Hristiyanlık
C) İslam
D) Hinduizm

Soru 12
• Benares’i ziyaret etmek
• Ganj Nehri’nde yıkanmak Verilen bilgiler hangi dine ait hac ibadetini anlatmaktadır?

A) Yahudilik
B) Konfüçyanizm
C) Zerdüştlük
D) Hinduizm

Soru 13
Dinlerdeki kurban ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Budizm ve Caynizm’de canlı varlıkların kurban edilmesi yasaktır.
B) Hristiyanlık’ta biricik kurban Hz. İsa’nın haç üzerindeki ölümüdür.
C) İslam’a göre kurban, herhangi bir hayvanın usulüne uygun kesilmesidir.
D) İslam’dan önceki Türk inançlarında, ölmüş atalara kurban sunmak önemlidir.

Soru 14
Camilerde sultanların namaz kılmaları için ayrılan bölüme ne ad verilir?

A) Hünkâr Mahfili
B) Müezzin Mahfili
C) Son cemaat yeri
D) Mihrap

Soru 15
İslam dininde sadaka ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sadece zenginlerin yapması gereken bir iyilik değildir.
B) Sadece para ile yapılan bir ibadet olarak kabul edilmez.
C) Açıktan verilmesi gizli verilmesinden daha iyi görülmüştür.
D) Veren kişinin alan kişiden karşılık beklemediği bir ibadettir.

Soru 16
İslam kültüründe kutsal kabul edilen gün ve gecelerden hangisi Kuran-ı Kerim’de ismen zikredilmiştir?

A) Berat
B) Kadir
C) Regaip
D) Mevlit

Soru 17
• “Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” (İslam)
• “İnsanların sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de onlara öyle davran.” (Hristiyanlık)
• “Sana kötü gelen şeyleri arkadaşlarına yapma…” (Yahudilik) Yukarıdaki cümleler dinlerdeki hangi ortak ahlaki özelliği anlatmaktadır?

A) Temizlik
B) Büyüklere saygı
C) Başkalarına zarar vermemek
D) Şefkat ve merhametli olmak

Soru 18
• İnsan neslinin devamını tehdit etmesi
• İffet ve namus değerlerini yok etmesi
• Aile kurumuna zarar vermesi Yukarıda bahsedilen sebeplerle birçok dinde yasaklanan davranış hangisidir?

A) Hırsızlık
B) Yalan söyleme
C) Adam kayırmak
D) Zina yapmak

Soru 19
Tebliğ ile misyonerlik arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Tebliğde hileye yer yoktur, misyonerlikte yer verilebilir.
B) Tebliğ genellikle ferdi, misyonerlik ise kurumsal bir faaliyettir.
C) Tebliğde muhatabı dine girmeye zorlama var, misyonerlikte yoktur.
D) Tebliğ, dini anlatmada Müslümanların; misyonerlik ise Hristiyanların kullandıkları bir metottur.

Soru 20
• Dinler arası diyaloğa katılmazlar
• Kan verme ve organ naklini kabul etmezler.
• Hükümet, devlet, ülke… gibi kavramlara karşıdırlar. Bu görüşler aşağıdaki gruplardan hangisine aittir?

A) Yahova Şahitleri
B) Mesih inanlıları
C) Baptistler
D) Adventistler

1. A 2. B 3. D 4. A 5. C 6. C 7. A 8. D 9. B 10. A 11. B 12. D 13. C 14. A 15. C 16. B 17. C 18. D 19. C 20. A