• Siyer 1 – Test 2Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap Yarımadasındaki dini inanışlardan biri değildir?

A) Putperestlik
B) Mecusilik
C) Yahudilik
D) Bedevilik

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumunda aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelere verilen isimdir?

A) Arab-ı âribe
B) Arab-ı müstağribe
C) Muallakat-ı Seba
D) Eyyamü-l Arab

Soru 3
Hadarî kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde dile getirilmiştir?

A) Aynı soydan gelen fertlerin oluşturduğu topluluk
B) İslam gelmeden önce Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği inancı benimseyenler
C) Çöl ve vahalarda göçebe olarak yaşayan Araplar
D) İslam öncesi Araplarda köy, kasaba ve şehirde yerleşik hayat yaşayanlar

Soru 4
“?” işareti ile belirten yerlere konulacak kavramlar hangi şıkta birlikte verilmiştir?

A) Hür – Mevali – Köle
B) Mecusi – Hadarî – Köleler
C) Bedevi – Putperest – Mevali
D) Hristiyan – Yahudi – Mecusi

Soru 5
“Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun!’ denildiğinde, ‘Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız!’ derler…” (Bakara suresi, 170. ayet) Bu ayet Mekkeli müşriklerin İslam’ı kabullenmelerini zorlaştıran aşağıdaki özelliklerinden hangisi dile getirilmektedir?

A) Statülerini kaybetmek istememeleri
B) Yaygın olarak putperestliği benimsemeleri
C) Örf ve adetlerine bağlı olmaları
D) Ekonomik kayba uğrayacaklarını düşünmeleri

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Mekke toplumunda yazının kullanıldığına kanıt oluşturmaz?

A) Çok beğenilen şiirlerin Kâbe’nin duvarına asılması
B) Şairlerin toplumda saygın bir yerde olması
C) Deri, hurma dalları, deve kemikleri gibi şeylerin yazı malzemesi olarak kullanılması
D) O döneme ait bazı anlaşma metinlerinin mevcut olması

Soru 7
İslam öncesi Arap toplumunda aşağıdaki sanat dallarından hangisi gelişmiştir?

A) Resim
B) Mimari
C) Edebiyat
D) Minyatür

Soru 8
İslam öncesi Arap toplumunda kan davalarının çok yaygın olmasının en temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fertlerin gelirlerinin birbirinden farklı olması
B) Toplum yapısının asabiyet üzerine kurulması
C) İnsanların çoğunluğunun göçebe hayat yaşaması
D) Toplumda düzeni sağlayacak merkezî bir gücün olmaması

Soru 9
Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerde (Alak suresi 1-5. ayetler) aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmez?

A) İbadetten
B) Yaratmaktan
C) Yazmaktan
D) Öğrenmekten

Soru 10
Fetretü’l-vahiy (vahyin kesilmesi) hangi suredeki ayetlerle son bulmuştur?

A) Alak
B) Hicr
C) Müddesir
D) İnşirah

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi “ilk müslümanlar” arasında sayılmaz?

A) Hz. Ali
B) Hz. Hamza
C) Hz. Ebu Bekir
D) Zeyd bin Harise

Soru 12
“Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma” (Hicr suresi, 94. ayet) Bu ayetin Hz. Muhammed’in İslam’ı tebliği açısından önemi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ifade edilmiştir?

A) Açıktan davet dönemi başlamıştır.
B) Kendisinin bir peygamber olduğunu farketmişir.
C) Davetinde ısrarcı olmaktan vazgeçmiştir.
D) Daveti Mekke’nin dışına taşımıştır.

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin, İslam’ın yayılmasını engellemek için başvurdukları yollardan biri değildir?

A) Müslümanlara eziyet ve işkence ederek insanların gözünü korkutmak
B) Ebu Talib aracılığıyla davasından dönmesi konusunda Hz. Muhammed’i ikna etmek
C) Servet ve Mekke’nin liderliği gibi çeşitli tekliflerle Hz. Muhammed’i davasından döndürmek
D) İslam dinini benimseyenleri Mekke’nin dışına çıkarmak

Soru 14
Müslümanların Habeşiştan’a ilk hicretleri hangi tarihte gerçekleşmiştir?

A) 615
B) 617
C) 619
D) 621

Soru 15
Habeşistan’a hicret eden ikinci kafileye aşağıdakilerden hangisi başkanlık etmiştir?

A) Amr bin As
B) Ali bin Ebi Talib
C) Cafer bin Ebi Talib
D) Abdurrahman bin Avf

Soru 16
Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed ve diğer müslümanlara uyguladıkları “boykot” hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

A) 610-612
B) 616-619
C) 622-630
D) 620-632

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihine “hüzün yılı” olarak geçen 620’de gerçekleşmiştir?

A) Hz. Hatice’nin vefatı
B) Medine’ye Hicret
C) İsra ve Miraç olayı
D) Boykot’un sona ermesi

Soru 18
Hz. Muhammed’in İslam’ı öğretmesi için Medine’ye gönderdiği sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali b. Ebi Talib
B) Amr ibn As
C) Bilal-i Habeşi
D) Musab b. Umeyr

Soru 19
İslam’ın ilk mescidi nerede inşa edilmiştir?

A) Mekke
B) Taif
C) Kuba
D) Şam

Soru 20
Aşağıdaki olaylardan hangisi Hicret’ten sonra gerçekleşmiştir?

A) Akabe biatları
B) Hudeybiye antlaşması
C) Hz. Ömer’in müslüman olması
D) Hz. Muhammed’in Taif yolculuğu

1.D 2.B 3.D 4.A 5.C 6.B 7.C 8.D 9.A 10.C 11.B 12.A 13.D 14.A 15.C 16.B 17.A 18.D 19.C 20.B