• Siyer 1 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Cahiliye dönemi Arabistan yarımadasında aşağıdaki dinlerden hangisinin mensubunun olduğu söylenemez?

A) Yahudilik
B) Hristiyanlık
C) Mecusilik
D) Hinduizm

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in hayatını öğrenme nedenlerinden biri değildir?

A) Kıyametin ne zaman kopacağını öğrenmek
B) Yaşantısını örnek alıp yolunda yürümek
C) Yanlış tanınmasının önüne geçmek
D) Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamak

Soru 3
İslam öncesi Arap yarımadası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Örf ve adetlere karşı gelmek çirkin bir davranış olarak görülürdü.
B) Genel olarak kadınlar insani haklara layık görülmezlerdi.
C) Adalet karşısında herkes eşit sayılırdı.
D) Evlatlık, evlat edinene varis olurdu.

Soru 4
İslam öncesi Arap yarımadasındaki dönemin “cahiliye dönemi” olarak adlandırılmasının nedeni nedir?

A) İslam inancına uymayan inanç ve tutumların olması
B) Okuma yazma bilenlerin sayıca az olmaları
C) Halkın ziraattan çok ticaretle uğraşması
D) Hanif dinine bağlı insanların olması

Soru 5
Cahiliye dönemine ait aşağıdaki davranışlardan hangisi İslam dinine ters düşmemektedir?

A) Gelecek ile ilgili bilgi almak için kâhinlere başvurulması
B) Kutlamalarda içkili eğlenceler düzenlenmesi
C) İhtiyacı olan insanlara faizle para verilmesi
D) Verilen sözlerin yerine getirilmesi

Soru 6
Arap toplumu ile ilgili aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Aynı soydan gelen şahısların oluşturduğu topluluğa mele denir.
B) Göçebe hayat yaşayan Araplara bedevi denir.
C) Yerleşik hayat süren Araplara hadari denir.
D) Azat edilen kölelere mevali denir.

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

A) el-Beytü’l-Haram
B) el-Beytü’l-Hikme
C) el-Beytü’l-Ma’mur
D) el-Beytü’l-Atik

Soru 8
Hac ibadeti ilk olarak hangi peygamber döneminde farz kılınmıştır?

A) Hz. İbrahim
B) Hz. Muhammed
C) Hz. İsa
D) Hz. Nuh

Soru 9
Cahiliye dönemi Arapları aşağıdaki ayların hangisinde yapılan savaşları haram saymışlardır?

A) Şevval
B) Rebî’ül-Evvel
C) Rebî’ül-Ahir
D) Zilkade

Soru 10
İslam öncesi dönemde Hz. İbrahim’in dinine tabi olanlara hangi isim verilirdi?

A) Hanif
B) Mecusi
C) Hristiyan
D) Yahudi

Soru 11
Hz. Peygamber’e iman etmeyip ona zulüm eden ve hakkında sure inen amcası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Talib
B) Ebu Leheb
C) Abbas
D) Zübeyr

Soru 12
Aşağıda Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de dünyaya gelmiştir.
B) Dört yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında kalmıştır.
C) Evleninceye kadar dedesi Abdülmuttalib’in himayesinde yaşamıştır.
D) Hz. Peygamber; doğmadan önce babasını, altı yaşında annesini kaybetmiştir.

Soru 13
Hz. Muhammed (sav.)’in Hz. Hatice’den olmayan çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbrahim
B) Kasım
C) Rukiye
D) Ümmü Gülsüm

Soru 14
“Sen bundan önce ne bir yazı okur, ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı.’’ (Ankebût suresi, 48. ayet) Yukarıda verilen ayet Hz. Peygamberin hangi yönüne vurgu yapmaktadır?

A) Peygamberliğine
B) Ümmiliğine
C) Eğitimciliğine
D) Adaletine

Soru 15
Hz. Muhammed (sav.)’in de üyesi olduğu Hılfu’l-Fudûl Cemiyeti’nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kâbe hizmetlerini yürütmek
B) Kabileler arası savaşları önlemek
C) Düşman saldırılarına karşı Mekke’yi savunmak
D) Zulme ve haksızlığa uğrayanların haklarını korumak

Soru 16
Hz. Peygamber’e inen ilk vahiy ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 610 yılında Ramazan ayının 27.gecesinde indirilmiştir.
B) Mekke yakınlarındaki Hira Mağarasında indirilmiştir.
C) Hz. Muhammed (sav.)’in peygamberliğini başlatmıştır.
D) Fatiha Suresi’nin ilk beş ayetidir.

Soru 17
“Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırma.’’ (Hicr suresi, 94. ayet)
Bu ayet ile İslam’a davetin hangi dönemi başlamıştır?

A) Gizli davet
B) Açık davet
C) Tebliğ
D) Medine

Soru 18
Müşrikler’in İslam’ı kabul etmemelerinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomilerinin bozulacağı endişesi
B) Toplumsal yapının değişmesini istememeleri
C) Mevcut dinlerine ve atalarına olan bağlılıkları
D) Peygamberin kendi kabilelerinden biri olması

Soru 19
Miraç hadisesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Müslümanlara Medine’ye hicret izninin verildiği gecedir.
B) 621 yılı Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir.
C) Müslümanlara günde beş vakit namaz farz kılınmıştır.
D) Şirk koşmamak şartı ile bütün Müslümanların cennete gireceği müjdelenmiştir.

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Akabe Biatı’nda Medineli Müslümanların Hz. Peygamber’e verdikleri sözlerden biri değildir?

A) Allah’a şirk koşmamak
B) Çocuklarını öldürmemek
C) Hz. Peygamber’i korumak
D) Allah’a ve Resulü’ne itaatten ayrılmamak

1. D 2. A 3. C 4. A 5. D 6. A 7. B 8. A 9. D 10. A 11. B 12. C 13. A 14. B 15. D 16. D 17. B 18. C 19. A 20. C