• Siyer 2 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Ensar ve Muhacir arasında kardeşlik ilan etmesinin nedenlerinden biri olamaz?

A) Muhacirlerin Medine’deki hayata uyumlarını kolaylaştırmak
B) Muhacir ve Ensar’ı birbirlerine ısındırıp kenetlenmelerini sağlamak
C) Muhacirlerin maddi konulardaki sıkıntılarını hafifletmeye çalışmak
D) Ensar’ın maddi durumuna katkı sağlamak

Soru 2
Hz. Muhammed (sav.) zamanındaki Mescid-i Nebevi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İslam’ın ilk mescidi kabul edilir.
B) Devlet işlerinin görüldüğü yerdir.
C) Eğitim faaliyetleri yapılmıştır.
D) İbadetlerin yapıldığı yerdir.

Soru 3
Medine’de yapılan ilk nüfus sayımında Müslümanların sayısı kaç kişi olarak tespit edilmiştir?

A) 1000
B) 1500
C) 2000
D) 2500

Soru 4
Hz. Muhammed (sav.)’in Medine Sözleşmesi’ni yapma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medine’deki halkların barış ve huzur içinde yaşamasını sağlamak
B) Yahudilerin Hristiyanlar üzerindeki baskılarını azaltmak
C) Müşrik Arapları ve Yahudileri Medine’den çıkarmak
D) Medine’nin gelir kaynaklarını artırmak

Soru 5
Namaza davetin ezan ile yapılmasını rüyasında gören ve Peygamberimize anlatan sahabe kimdir?

A) Bilal-i Habeşi
B) Ali b. Ebi Talip
C) Abdullah b. Zeyd
D) Hz. Ebu Bekir

Soru 6
Kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a çevrilmesi ne zaman gerçekleşmiştir?

A) Mekke’nin Fethi’nden sonra
B) Hicretten on altı ay sonra
C) Boykot döneminde
D) Mekke döneminde

Soru 7
Hz. Peygamber, Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirlerden okuma yazma bilenleri on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır. Hz. Peygamber’in bu uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Akrabalarına kolaylık göstermiştir.
B) Birlik ve beraberlik oluşturmuştur.
C) Ekonomiye katkı sağlamıştır.
D) İlme teşvik etmiştir.

Soru 8
Hudeybiye Barış Antlaşması kimler arasında yapılmıştır?

A) Müşrikler – Yahudiler
B) Müslümanlar – Müşrikler
C) Müslümanlar – Yahudiler
D) Hristiyanlar – Müslümanlar

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin Uhud Savaşı’nı başlatma nedenlerinden biri değildir?

A) Bedir’deki yenilginin intikamını almak
B) Medine’deki Yahudilere yardım etmek
C) Müslümanların güçlenmelerini engellemek
D) Suriye kervan yolunu emniyet altına almak

Soru 10
Hz. Peygamber’in Hendek Savaşı öncesi sahabeleri toplayıp fikir alışverişinde bulunması aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

A) Yardımlaşmaya
B) Kardeşliğe
C) Eğitime
D) İstişareye

Soru 11
Bedir Savaşı’ndan sonra Medine Antlaşması’nı ihlal eden ve Hz. Peygamber’in kararıyla Medine’yi terk etmek zorunda kalan ilk kabile aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynukaoğulları
B) Nadiroğulları
C) Hazreçoğulları
D) Kurayzaoğulları

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethinin sonuçlarından biri değildir?

A) Kureyşliler tehdit olmaktan tamamen çıkmışlardır.
B) Kâbe, Müslümanların hâkimiyetine geçmiştir.
C) Ebu Süfyan ve birçok Mekkeli müşrik Müslüman olmuştur.
D) Hayber’in fethi için gerekli ortam oluşmuş ve fetih gerçekleşmiştir.

Soru 13
Mute Savaşı 629 yılında Müslü manlar ile – - – - arasında yapılmıştır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Mekkeliler
B) Bizanslılar
C) İranlılar
D) Mısırlılar

Soru 14
Hz. Peygamber, vefatından sonra müminlerin ihtilafa düşmeleri durumunda aşağıdakilerden hangilerine müracaat etmelerini söylemiştir?

A) Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’e
B) Ataların dinleri ve geleneklere
C) Devlet yöneticileri ve kabile büyüklerine
D) Toplumdaki kurallar ve toplumun ileri gelenlerine

Soru 15
“De ki; Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın elçisiyim…’’ A’râf suresi, 158.ayet)
Bu ayete göre Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilir?

A) Son peygamber olduğuna
B) İnen vahiyleri yazdırdığına
C) Peygamberliğinin evrenselliğine
D) Tebliğe akrabalarından başladığına

Soru 16
Hz. Peygamber, Uhud Savaşı’nda kendisini yaralayan müşrikler için “Allah’ım! Halkımı cezalandırma, çünkü onlar bilmiyorlar.’’ demiştir. Hz. Muhammed (sav.)’in böyle davranması O’nun hangi özelliğinin bir göstergesidir?

A) Cesaretinin
B) Merhametinin
C) Yardımseverliğinin
D) Sabrının

Soru 17
Hz. Peygamber, davasından vazgeçmesi karşılığında kendisine teklif edilen dünyalıkları kabul etmemiş ve: “Güneş’i sağ elime, Ay’ı sol elime verseler yine de bu davamdan vazgeçmem.’’ demiştir. Hz. Peygamber’in bu şekilde cevap vermesi O’nun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Cesaretinden
B) Cömertliğinden
C) Şefkatinden
D) Kararlılığından

Soru 18
Hz. Muhammed (sav.) peygamberlik öncesi yaşamında aşağıdaki özelliklerden hangisiyle daha çok tanınmakta idi?

A) Güler yüzlülüğü
B) Affediciliği
C) Güvenilirliği
D) Hoşgörüsü

Soru 19
“Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse, âlimler de yeryüzünde rehberdirler.’’ Hz. Muhammed (sav.) bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Bilgi ve ilme önem verilmesini
B) Tefekkür etmenin gerekliliğini
C) Yıldızların insan üzerinde etkisini
D) Örneklerle anlatmanın önemini

Soru 20
Hz. Muhammed (sav.), Kur’an okuyan mümini, kokusu ve tadı güzel olan turunçgillere; Kur’an okumayan mümini de, kokusu olmayıp tadı güzel olan hurmaya benzetmiştir. Bu durum, Hz. Peygamber’in aşağıdaki eğitim – öğretim yöntemlerinden hangisini kullandığına örnektir?

A) Tartışma yöntemi
B) Soru-cevap yöntemi
C) Örneklendirme yöntemi
D) Problem çözme metodu

1. D 2. A 3. B 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. B 10. D 11. A 12. D 13. B 14. A 15. C 16. B 17. D 18. C 19. A 20. C