• Sosyoloji 1 – Test 2Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Sosyolojinin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Davranış bilimi
B) Toplumbilim
C) Doğa bilimi
D) Teknikbilim

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayın özelliklerindendir?

A) Geneldir.
B) Soyuttur.
C) Sayılarla ifade edilmez.
D) Yeri ve zamanı belli değişimlerdir. 17

Soru 3Kaynak: acikliseliyiz.net
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amaçlarından değildir?

A) Toplumu bilimsel olarak anlamak.
B) Toplumsal değişmenin nasıl işlediğini incelemek.
C) İnsanların bireysel sorunlarına çözüm yolları bulmak.
D) Toplumlar arası benzerlik ve farklılıkları saptayarak genellemelere ulaşmak.

Soru 4
• Belli bir toprak parçasında yerleşmiş olmak
• İhtiyaçları karşılayan işlevleri yerine getirmek
• Değişmeye rağmen süreklilik göstermek
• Ortak bir kültürü paylaşmakYukarıda verilenler hangisinin oluşabilmesinin koşullarındandır?

A) Kalabalık
B) Toplum
C) Toplumsal yığın
D) Toplumsal kategori

Soru 5
• Geçimleri avcılık ve toplayıcılıktır.
• Totemizm inancına sahiptirler.
• Yönetenler ve yönetilenler ayrımı yoktur. Bu nedenle devlet de yoktur.Tarihsel gelişim açısından bakıldığında, yukarıda verilenler hangi toplumların özelliklerindendir?

A) İlkel göçebe toplumlar
B) Tarım toplumları
C) İmparatorluklar
D) Feodal toplum

Soru 6
İnsanın kökenini, biyolojik özelliklerini, evrimini, ilkel toplulukları ve kültürlerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikoloji
B) Coğrafya
C) Hukuk
D) Antropoloji

Soru 7
“Araştırmacının, araştırma sırasında birtakım ön yargılardan, inançlardan, arzu ve çıkarlarından arınmasıdır.”Yukarıda açıklanan ilke hangisidir?

A) Nesnellik
B) Somutluk
C) Nedensellik
D) Konunun sınırlandırılması

Soru 8
Bilimin gözlenebilir, deney yapılabilir olgulara dayanması, bilimin öncelikle hangi niteliğinin gereğidir?

A) Nesnel olma
B) Olgusal olma
C) Mantıksal olma
D) Öngörü sağlama

Soru 9
Sosyolojinin kullandığı araştırma teknikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Anket, araştırma konusuyla ilgili olan yazılı sorulardan oluşur.
B) Monografi, sınırlı bir konunun derinlemesine incelenmesidir.
C) İstatistik, bilgileri grafik ya da tablolarla göstermeye yarar.
D) Sosyometri, çok büyük gruplarda uygulanır.

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, bir ilişkinin toplumsal nitelik taşıması için sahip olması gereken özelliklerden değildir?

A) Tek bir kişiden oluşmalıdır.
B) Bireyler birbirinden haberdar olmalıdır.
C) Belli bir süre devam etmelidir.
D) Bireyler arasında karşılıklı etkileşim olmalıdır.

Soru 11Bu İçerik: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
I Erkek olmak II Öğretmen olmakIII Bir sendikaya üye olmakYukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kazanılmış statüye örnektir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal statünün özelliklerinden değildir?

A) Statülerin hepsi doğuştan kazanılır.
B) Bireylerin birden fazla statüsü vardır.
C) Bireyin toplum içindeki konumunu yansıtır.
D) Bireyler statülerini tek başlarına belirleyemez.

Soru 13
Toplumsal kontrol mekanizmaları resmî ve resmî olmayan biçiminde ikiye ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi “resmî” toplumsal kontrol mekanizmalarındandır?

A) Ahlaki yaptırımlar
B) Hukuki yaptırımlar
C) Dinsel yaptırımlar
D) Törel yaptırımlar

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz toplumsal sapmanın nedenlerinden değildir?

A) Psikolojik uyumsuzluklar
B) Farklı kültürlerden gelmiş olma
C) Toplumun istediği biçimde davranma
D) Bireyde zihinsel eksikliğin olması

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi bireyin isteğinin dışında katıldığı gruplardandır?

A) Dernek
B) Siyasi parti
C) Aile
D) Arkadaşlık

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi “cemaat” in özelliklerindendir?

A) Resmîdir.
B) Çıkara dayalı ilişkiler geçerlidir.
C) Nüfusu çok kalabalık gruplardır.
D) Yüz yüze ilişkiler ve gelenekler etkilidir. 18

Soru 17Bu Test: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
I Kırmızı ışıkta bekleyen yayalar II İlköğretim çağındaki çocuklarIII Bir derneğin üyeleriYukarıdaki topluluk türleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? I II III

A)Toplumsal grupToplumsal kategoriToplumsal yığın
B)Toplumsal yığınToplumsal kategoriToplumsal grup
C)Toplumsal kategoriToplumsal grupToplumsal yığın
D)Toplumsal grupToplumsal yığınToplumsal kategori

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin nedenlerinden değildir?

A) Şehirde iş bulma olanaklarının fazlalığı
B) Köydeki geleneklerin baskısından uzaklaşma isteği
C) Köyde daha iyi hayat standardına ulaşma olanağı
D) Şehirde daha ileri sağlık hizmetlerinden faydalanma olanağı

Soru 19
I Bireylerin, sınıflar ve tabakalar arasında yer değiştirme olanağı vardır. II Bireylerin hangi tabakanın içinde yer alacağı doğumla birlikte belirlenir.III Statülerin artması ya da azalması bireylerin yetenek ve başarılarına bağlıdır.Yukarıdakilerden hangileri açık sınıf tabakalaşmasının özelliklerindendir?

A) I ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) I, II ve III

Soru 20
Bir iş yeri sahibinin iflas ederek işçi olması, aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olur?

A) Kapalı sınıf tabakalaşması
B) Toplumsal norm
C) Verilmiş statü
D) Toplumsal hareketlilik

1.B — 2.D — 3.C — 4.B — 5.A — 6.D — 7.A — 8.B — 9.D — 10.A — 11.C — 12.A — 13.B — 14.C — 15.C — 16.D — 17.B — 18.C — 19.A — 20.D