• T.C İnk. Tar.Ata. 1 – Test 2Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Yunanistan, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adalarını, aşağıdaki hangi savaş sırasında işgal etmiştir?

A) 93 Harbi
B) I. Dünya Savaşı
C) I. Balkan Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı

Soru 2
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda Ruslarla, aşağıdaki hangi cephede savaşmıştır?

A) Çanakkale Cephesi
B) Kafkasya Cephesi
C) Kanal Cephesi
D) Irak Cephesi

Soru 3Kaynak: acikliseliyiz.net
İtilaf Devletleri ile İtalya arasındaki ilk görüş ayrılığı, aşağıdaki konferansların hangisinde yaşanmıştır?

A) Berlin Konferansı
B) Londra Konferansı
C) Paris Barış Konferansı
D) Lozan Barış Konferansı

Soru 4
“Osmanlı Devleti’nin, I. Dünya Savaşı sonunda barış mütarekesini imzalamasında ………………… etkili olmuştur.”Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Almanların mağlup olması
B) Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
C) Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması
D) İtilaf Devletleri’nin savaşta galip gelmesi

Soru 5
Sevr Antlaşması’nda Boğazlarla ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boğazların yönetimi İngiltere’ye verilecektir.
B) Boğazlar, savaş zamanında tüm devletlerin gemilerine kapatılacaktır.
C) Boğazlar, savaş zamanında sadece savaşa katılmış olan devletlerin gemilerine açılacaktır.
D) Boğazlar, savaş ve barış fark etmeksizin tüm devletlerin gemilerine açık bulundurulacaktır.

Soru 6
Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Trablusgarp Savaşı sırasında binbaşılığa terfi etmiştir.
B) 1909 yılında İstanbul Harp Okulundan mezun olmuştur.
C) Balkan Savaşları’nın sona ermesiyle Sofya Ataşemiliterliği’ne atanmıştır.
D) İstanbul Harp Akademisinden mezun olduktan sonra, merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu’da görev almıştır.

Soru 7
Halifeliğin, İslam milletleri üzerinde birleştirici bir özelliğinin kalmadığını gösteren tarihî olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Dünya Savaşı
B) II. Dünya Savaşı
C) II. Balkan Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı

Soru 8
İngiltere ve Fransa, aşağıdaki hangi antlaşma ile İstanbul ve Boğazların Rusya’ya verilmesini kabul etmiştir?

A) Saint Jean de Maurienne Antlaşması
B) Sykes Picot Antlaşması
C) İstanbul Antlaşması
D) Londra Antlaşması

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, Rumlar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

A) Taşnak Cemiyeti
B) Pontus Cemiyeti
C) Mavri Mira Cemiyeti
D) Etniki Eterya Cemiyeti

Soru 10
Sivas Kongresi sonunda, kongre adına bütün işleri yürütmek için “Heyeti Temsiliye” kurulmuştur.Sivas Kongresi’nde bu heyetin oluşturulması, aşağıdakilerden hangisine yönelik bir uygulama olabilir?

A) Padişahı değiştirmeye
B) Çabuk karar alma ve uygulamaya
C) Dağlarda millî çeteler oluşturmaya
D) Düzenli ordunun ihtiyaçlarını gidermeye

Soru 11Bu İçerik: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
Millî Mücadele Döneminde “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

A) Havza Genelgesi’nde
B) Amasya Genelgesi’nde
C) Erzurum Kongresi’nde
D) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde

Soru 12
Erzurum Kongresi’nde, doğu illerinde kurulmuş olan millî cemiyetler, aşağıdaki hangi isim altında örgütlenmişlerdir?

A) Teali İslam Cemiyeti
B) Cenubî Garbi Kafkas Hükûmeti
C) Erzurum Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti
D) Şark Vilayetleri Müdafaai Hukuk Cemiyeti 8

Soru 13
Misakımillî’nin en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapitülasyonları reddetmesi
B) Müslüman halkın haklarını koruması
C) Millî ve bölünmez bir Türk ülkesinin sınırlarını çizmesi
D) Komşu ülkelerdeki Müslüman halkların haklarını gözetmesi

Soru 14
İstanbul’un işgali sırasında görevde bulunan Osmanlı hükûmeti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salih Paşa Hükûmeti
B) Ali Rıza Paşa Hükûmeti
C) Damat Ferit Paşa Hükûmeti
D) Ahmet Tevfik Paşa Hükûmeti

Soru 15
Fransa, aşağıdaki zaferlerin hangisinden sonra Yeni Türk Devleti’ni tanımıştır?

A) İkinci İnönü Muharebesi
B) Birinci İnönü Muharebesi
C) Başkomutan Meydan Muharebesi
D) Sakarya Meydan Muharebesi

Soru 16
Ortodoks kiliselerinin başkanına ne ad verilir?

A) Papa
B) Patrik
C) Şaman
D) Haham

Soru 17Bu Test: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Hatay sorununu çözmüştür.
B) Yunan kuvvetleri, Doğu Trakya’yı boşaltmıştır.
C) Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhası sona ermiştir.
D) İngiliz kamuoyunu yanıltan başbakan Lloyd George, ilk seçimlerde iktidarını kaybetmiştir.

Soru 18
I “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” II “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!”Mustafa Kemal Paşa’nın, Sakarya Meydan Muharebesi ile Başkomutan Meydan Muharebesi’nde verdiği emirlere bakarak, bu iki savaşın karakterleri için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) I Savunma II Vur Kaç
B) I Taarruz II Çekilme
C) I Taarruz II Savunma
D) I Savunma II Taarruz

Soru 19
Lozan Barış Konferansı görüşmelerine, Türk Hükûmetini temsilen giden heyetin başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dışişleri Bakanı İsmet İnönü
B) Trabzon Milletvekili Hasan Saka
C) Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Cebesoy
D) Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı Hükûmetini artık tanımadığının bir göstergesidir?

A) Yunanlıların Doğu Trakya’yı boşaltması
B) Mudanya’da İstanbul ve Boğazları, TBMM yönetimine bırakması
C) İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması’nı imzalaması
D) İtilaf Devletleri’nin, Londra Konferansı’na İstanbul Hükûmetini de davet etmesi

1.C — 2.B — 3.C — 4.C — 5.D — 6.B — 7.A — 8.C — 9.A — 10.B — 11.B — 12.D — 13.C — 14.A — 15.D — 16.B — 17.A — 18.D — 19.A — 20.B