• T.C İnk. Tar.Ata. 1 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
I. Dünya Savaşı’nda soğuk hava şartları sebebiyle yaklaşık doksan bin Osmanlı askerinin şehit olduğu cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sina
B) Kafkasya
C) Galiçya
D) Makedonya

Soru 2
İtilaf Devletleri, tartışmalı görüşmelerden sonra I. Dünya Savaşı’nın ilk barış antlaşmasını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamışlardır?

A) Almanya
B) Avusturya
C) Bulgaristan
D) Macaristan

Soru 3
I. Boğazları ele geçirmek
II. İstanbul’u işgal edip, Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak
III. Rusya’ya ekonomik ve askerî yardım ulaştırmak
IV. Osmanlı Devleti ile Almanya’nın bağlantısını kesmek
İtilaf Devletleri Çanakkale Cephesi’ni, yukarıdakilerden hangilerini gerçekleştirmek amacıyla açmışlardır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, III ve IV
D) I, II, III ve IV

Soru 4
I. Cemiyet-i Akvamın kurulması
II. Avrupa’da monarşi rejiminin güçlenmesi
III. Mandacılığın ortaya çıkması
IV. Kutsal Yerler Sorununun ortaya çıkması
Verilenlerden hangileri I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarındandır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, III ve IV

Soru 5
Trablusgarp Savaşı’nı bitiren Uşi Antlaşması’na adını veren “Uşi” kenti, aşağıdaki ülkelerin hangisindedir?

A) Almanya
B) Fransa
C) İsviçre
D) İtalya

Soru 6
Kuvayımilliye Hareketi, başlangıçta hangi devletin Anadolu’daki işgallerine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır?

A) Fransa
B) Romanya
C) İtalya
D) Yunanistan

Soru 7
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi İzmir, Batı Anadolu ve Doğu Trakya’nın Yunanistan’a bağlayarak “Megola İdea”yı yani Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmayı amaçlamıştır?

A) Hınçak Cemiyeti
B) Taşnak Cemiyeti
C) Mavri Mira Cemiyeti
D) Etnik-i Eterya Cemiyeti

Soru 8
Anadolu Hareketi’nin temsilcisi olan Temsil Heyeti, aşağıdakilerden hangisiyle İstanbul Hükûmetince resmen tanınmıştır?

A) Amasya Görüşmeleriyle
B) Amasya Genelgesi’yle
C) Erzurum Kongresi’yle
D) İzmir’in işgaliyle

Soru 9
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Kadın haklarının iyileştirilmesi
D) TBMM’ye karşı doğabilecek tehlikelerin önlenmesi

Soru 10
Doğu illerinde kurulmuş bulunan millî cemiyetler, aşağıdakilerin hangisinde “Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” çatısı altında toplanmıştır?

A) Sivas Kongresi’nde
B) Havza Genelgesi’nde
C) Erzurum Kongresi’nde
D) Amasya Genelgesi’nde

Soru 11
19. yüzyılda Selanik’te Türkler, Bulgarlar, Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler bir arada yaşamaktaydılar. Bu bilgiye göre Mustafa Kemal’in doğduğu dönemdeki Selanik şehri için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Osmanlı’nın Balkan topraklarındaki bir şehridir.
B) Osmanlı’nın Avrupa’ya açılan kapısıdır.
C) Osmanlı’nın ağır sanayisi bu kenttedir.
D) Zengin bir kültürel yapıya sahiptir.

Soru 12
Mehmet Akif Ersoy, yazdığı İstiklal Marşı’nı aşağıdakilerden hangisine ithaf etmiştir?

A) Türk milletine
B) Öğretmenlere
C) Türk ordusuna
D) Türk gençliğine

Soru 13
İtalyanların, Anadolu’daki işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmeleri, aşağıdaki savaşların hangisinin sonrasına rastlar?

A) Sakarya
B) I. İnönü
C) II. İnönü
D) Dumlupınar

Soru 14
Millet iradesine dayalı bir devletin kurulacağının ilk işaretleri, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Osmanlı Mebusan Meclisinin son toplantısında
B) Amasya Görüşmelerinde
C) Amasya Genelgesi’nde
D) Erzurum Kongresi’nde

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Güney Cephesi’nin kapanması
B) İtilaf Devletleri bloğunun parçalanması
C) Sovyetler Birliği’nin Misakımillî’yi tanıması
D) Bugünkü İskenderun – Hatay dışındaki Suriye sınırımızın çizilmesi

Soru 16
Millî Mücadele Dönemi’nde “Kuvayımilliye’yi amil (etken) ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

A) Havza Genelgesi’nde
B) Erzurum Kongresi’nde
C) Balıkesir Kongresi’nde
D) Büyük Millet Meclisinin açılışında

Soru 17
“Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul savaş yapılmadan diplomatik görüşmelerle işgalden kurtarılmıştır.” diyen bir tarih öğretmeni, “diplomatik görüşmeler” le, aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olabilir?

A) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı
B) Londra Boğazlar Sözleşmesi’ni
C) Mondros Ateşkes Antlaşması’nı
D) Lozan Barış Antlaşması’nı

Soru 18
TBMM, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında cephede yaralanan Mustafa Kemal’e, aşağıdaki unvanlardan hangisini vermiştir?

A) Paşa
B) Gazi
C) Efendi
D) Başkomutan

Soru 19
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, “Saltanatın Kaldırılması” konusunu TBMM’nin gündemine taşımıştır?

A) Düzenli ordunun kurulması
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Sakarya Savaşı’nın kazanılması
D) Lozan görüşmelerine Osmanlı Hükûmetinin de çağrılması

Soru 20
Aşağıdaki devletlerden hangileri, Lozan Barış görüşmelerine yalnız “Boğazlar” rejimi konusu görüşülürken dâhil olmuşlardır?

A) İtalya ve Bulgaristan
B) Japonya ve Yunanistan
C) Sovyet Rusya ve Bulgaristan
D) Sovyet Rusya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri

1. B 2. A 3. D 4. B 5. C 6. D 7. C 8. A 9. D 10. C 11. D 12. C 13. A 14. C 15. C 16. B 17. A 18. B 19. D 20. C