• T.C İnk. Tar.Ata. 2 – Test 2Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Devlet içinde kanunları uygulayan güce ne ad verilir?

A) Hükûmet
B) Sayıştay
C) Üniversite
D) Muhalefet partisi

Soru 2
Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki fırkalardan (partilerden) hangisinin kapanmasına neden olmuştur?

A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
B) İttihat ve Terakki Fırkası
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Soru 3Kaynak: acikliseliyiz.net
Türkiye İktisat Kongresi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde İzmir’de toplanmıştır?

A) 23 Nisan 1920
B) 17 Şubat 1923
C) 29 Ekim 1923
D) 03 Mart 1924 11

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, “siyasi” alanla ilgili yapılan yeniliklerden biridir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Saat ve takvimin değiştirilmesi
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü

Soru 5
Toplumda sosyal üstünlük veya sınıf farkı anlayışına sebep olan unvan ve lakapların kullanılmasının yasaklanması, Atatürk’ün hangi ilkesine uygun bir gelişmedir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Halkçılık

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilk yıllarında tarımın gelişmesini sağlamak amacıyla yapılan yeniliklerden biri değildir?

A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Köylüye ucuz tohum sağlanması
C) Türkiye İş Bankasının kurulması
D) Yüksek Ziraat Enstitüsünün açılması

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim politikasına ters düşer?

A) Eğitimin paralı olması
B) Eğitimin çağdaş olması
C) Eğitimin uygulamalı olması
D) Eğitimin, ara meslek elemanı yetiştirmesi

Soru 8
“Selçuklularda ……..I……., Osmanlılarda …….II……, daha sonraları ……..III……. ve yakın tarihte de Jandarma, emniyet ve asayiş hizmetlerini yürüten askerî kolluk teşkilatları olarak görülmektedirler.”Verilen bilgi cümlesinde, numaralandırılarak boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kavramlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? IIIII

I II III
A) Subaşılar Şurta Zaptiyeler
B) Zaptiyeler Şurta Subaşılar
C) Şurta Subaşılar Zaptiyeler
D) Zaptiyeler Şurta Subaşılar

Soru 9
Aşağıdaki devletlerden hangileri, Türkiye’nin, Milletler Cemiyetine üye olarak kabul edilmesi için Genel Kurula teklif vermiştir? I İspanya II YunanistanIII AlmanyaIV İngiltere

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

Soru 10
Atatürk’ün, “Milletlerin arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması, medenî insanlığın başlıca dileği olmalıdır.” sözünün ana düşüncesi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Dünya barışı
B) Çağdaşlaşma
C) Ulusal egemenlik
D) Millî bağımsızlık

Soru 11Bu İçerik: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
Aşağıdaki sorunlardan hangisi, Atatürk Dönemi’nde yaşanmamıştır?

A) Nüfus mübadelesi
B) Yabancı okullar
C) Hatay Sorunu
D) Kardak Krizi

Soru 12
Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde görülen aşağıdaki sorunlar, yapılan hangi inkılap hareketi ile çözüme kavuşturulmuştur?
• Medreselerde verilen eğitimin çağın gerisinde kalması
• Ülke genelinde kültür ikiliğinin yaşanması
• Azınlık okullarının amaçları dışında çalışması

A) Türk Medenî Kanunu’nun çıkarılmasıyla
B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla
C) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle
D) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasıyla

Soru 13
Lozan Barış Antlaşması’nda, Türkiye ile Irak arasındaki sınır sorunu, hangi iki devletin görüşmeleri sonrasındaki sonuca bırakılmıştır?

A) İngiltere Fransa
B) Türkiye İngiltere
C) Türkiye Yunanistan
D) Türkiye Sovyet Rusya

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde açılan okullardan biri değildir?

A) Darülfünun
B) Orta Ziraat Mektebi
C) Musiki Muallim Mektebi
D) Güzel Sanatlar Akademisi

Soru 15
Devletin, I. Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ekonomiye müdahalesi, Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) İnkılapçılık

Soru 16
Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlar?

A) Laiklik
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) İnkılapçılık 12

Soru 17Bu Test: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saray, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldız Sarayı
B) Çırağan Sarayı
C) Topkapı Sarayı
D) Dolmabahçe Sarayı

Soru 18
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, aşağıdaki hangi olay sonrasında “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni yayımlamıştır?

A) Kore Savaşı
B) I. Dünya Savaşı
C) II. Dünya Savaşı
D) Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması

Soru 19
II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanlığı makamında görev yapan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmet İnönü
B) Celal Bayar
C) Cemal Gürsel
D) Cevdet Sunay

Soru 20
Aşağıdaki devletlerden hangisi, 17 Mart 1948 tarihinde kurulan Batı Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden biri değildir?

A) Belçika
B) Almanya
C) Hollanda
D) Lüksemburg

1.A — 2.D — 3.B — 4.A — 5.D — 6.C — 7.A — 8.C — 9.B — 10.A — 11.D — 12.C — 13.B — 14.A — 15.C — 16.B — 17.D — 18.C — 19.A — 20.B