• T.C İnk. Tar.Ata. 2 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyeti ilan etmek
B) Çok partili yapıya geçmek
C) Devlet düzenini laikleştirmek
D) Osmanlı hanedanını yurt dışına çıkarmak

Soru 2
Mustafa Kemal Paşa’yı cumhurbaşkanlığına, aşağıdakilerden hangisi seçmiştir?

A) TBMM
B) Bakanlar Kurulu
C) Türk Silahlı Kuvvetleri
D) Halkoylamasına katılan Türk halkı

Soru 3
Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen olaylardan bazıları şunlardır:
• Menemen Olayı
• İzmir Suikastı
• Şeyh Sait İsyanı Bu olayların ortak özelliği için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Dinî hareketler olmaları
B) İnkılaplara karşı olmaları
C) Çok partili demokratik yaşama karşı olmaları
D) Halkın çoğunluğu tarafından desteklenmeleri

Soru 4
Şeyh Sait Ayaklanması, aşağıdaki durumlardan hangisine yol açmıştır?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına
B) Menemen Olayı’nın ortaya çıkmasına
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına
D) Halifeliğin kaldırılmasına

Soru 5
Aşağıda, inkılaplar sonucunda kapatılan kurumlarla yerlerine yeni açılan modern kurumlar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
I. Şer’iye Vekâleti › Diyanet İşleri Başkanlığı
II. Düyunuumumiye İdaresi › Türk Tarih Kurumu
III. Darülfünun › Türk Dil Kurumu
IV. Erkan-ı Harbiye Vekâleti › Genelkurmay Başkanlığı

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, III ve IV

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisiyle, farklı okullarda yetişen genç kuşaklar arasındaki kültürel çatışma ortadan kaldırılmak istenmiştir?

A) Şapka Kanunu’yla
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla
C) Soyadı Kanunu’nun kabulüyle
D) Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla

Soru 7
Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin uluslararası ekonomik ilişkilere kolaylık getirdiği söylenemez?

A) Çok partili yaşama geçilmesi
B) Miladi takvimin kabul edilmesi
C) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
D) Hafta tatilinin cumadan pazara alınması

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Şer’i Hukuk Sisteminin dayandığı kaynaklarından değildir?

A) Kitap
B) Sünnet
C) Kıyas
D) Kelam

Soru 9
Ülkemizde devlet eliyle temel sanayinin kurulması için hangi yıl “Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” hazırlanarak kabul edilmiştir?

A) 1934
B) 1933
C) 1931
D) 1929

Soru 10
İzmir İktisat Kongresi’nin yapılış amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkiye’nin teknolojik düzeyini belirlemek
B) Türkiye’nin konut politikalarını belirlemek
C) Ülkede yapılacak yatırımları planlayarak koordine etmek
D) Türk ekonomisi hakkında bilgi edinip, izlenecek politikaları saptamak

Soru 11
Atatürk’ün “…Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözüne hizmet eden kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Dil Kurumu
B) Türk Tarih Kurumu
C) Türkiye İş Kurumu
D) Millî İstihbarat Teşkilatı

Soru 12
Hava gösterileri yapan “Türk Yıldızları”, aşağıdaki kuvvet komutanlıklarından hangisine bağlıdır?

A) Hava
B) Kara
C) Deniz
D) Jandarma

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Milletler Cemiyetine katılmakta geç kalmasının nedenlerinden değildir?

A) Milletler Cemiyetinin İngiltere’nin kontrolünde faaliyet göstermesi
B) Versay Antlaşması ile kurulan savaş sonrası düzenin korunmak istenmesi
C) Sadabat Paktı ve Balkan Antantı gibi uluslararası örgütlere katılmış olması
D) Sovyetler Birliği’nin Milletler Cemiyetine olumsuz bakması nedeniyle iyi komşuluk ilişkilerinin zedelenmesinin istenmemesi

Soru 14
Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantı’na katılmamıştır?

A) Romanya
B) Yugoslavya
C) Yunanistan
D) Bulgaristan

Soru 15
Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri olarak hangi yıl anayasamıza girmiştir?

A) 1923
B) 1928
C) 1937
D) 1941

Soru 16
Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi, içinde bulunduğu milleti içtenlikle sevmeyi, çağdaş bir toplum olarak yüceltmeyi ve onun uğrunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamayı gerektirir?

A) Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik

Soru 17
Atatürkçü düşünce sistemindeki en önemli millî güç unsuru, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasi güç
B) Askerî güç
C) Ekonomik güç
D) Sosyokültürel güç

Soru 18
İsmet İnönü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin;

A) İlk Genelkurmay Başkanı, ikinci cumhurbaşkanıdır.
B) İlk Meclis Başkanı, ikinci cumhurbaşkanıdır.
C) İlk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanıdır.
D) İlk başbakanı, ilk cumhurbaşkanıdır.

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında yapılan konferanslardan değildir?

A) Yalta
B) Adana
C) Colombo
D) Tahran

Soru 20
II. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın yenilmesinden sonra Doğu Asya’da meydana gelen boşluğu, aşağıdaki ülkelerden hangisi doldurmuştur?

A) Kore
B) Çin
C) Moğolistan
D) Hindistan

1. C 2. A 3. B 4. A 5. C 6. B 7. A 8. D 9. B 10. D 11. B 12. A 13. C 14. D 15. C 16. D 17. A 18. C 19. C 20. B