• Temel Dini Bilgiler 2 – Test 2Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Kelime olarak gizli konuşma, ima, fısıldama, işaret etme ve yazıyla bildirme anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vahiy
B) Tefsir
C) Tevatür
D) Tebliğ

Soru 2
Aşağıda kendisine sahife verilen peygamberlerden hangisi doğru verilmiştir?

A) Hz. Şit 30 sahife
B) Hz. İdris 50 sahife
C) Hz. Âdem 20 sahife
D) Hz. İbrahim 10 sahife

Soru 3Kaynak: acikliseliyiz.net
Bütün peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Sıdk
B) Emanet
C) Fetanet
D) İsmet

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin “İsmet” sıfatını açıklar?

A) Akıllı ve zeki olmaları
B) Günah işlememeleri
C) Doğru ve dürüst olmaları
D) Vahyi insanlara eksiksiz iletmeleri

Soru 5
Fetretü’lVahiy’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed’e ilk vahyin gelmeye başlaması
B) Hz. Muhammed’e vahyin yoğun olarak gelmesi
C) Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldikten sonra bir süre kesilmesi
D) Hz. Muhammed’in vefatıyla vahyin kesilmesi 45

Soru 6
Kur’anı Kerim’in en uzun suresi kaç ayettir?

A) 286
B) 200
C) 114
D) 99

Soru 7
Kur’anı Kerim’in her beş sayfasından oluşan bölümüne ne denir?

A) Cüz
B) Süre
C) Ayet
D) Hizb

Soru 8
Kur’anı Kerim’in bölüm bölüm yaklaşık 23 yılda indirilmesi aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamamıştır?

A) Kitap hâline getirilmesine
B) Yazılıp ezberlenmesinin kolaylaşmasına
C) Ortaya çıkan yeni problemlerin çözülmesine
D) İlkelerinin benimsenip hayata geçirilmesine

Soru 9
Kur’anı Kerim’in ağır ağır okunmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tecvit
B) Tertil
C) Mukabele
D) Tadili Erkan

Soru 10
Kur’an ayetlerinin başka bir dile çevrilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tecvit
B) Müfessir
C) Tefsir
D) Meal

Soru 11Bu İçerik: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
Kur’anı Kerim’in, Hz. Muhammed’in ve sahabelerinin açıklamalarına dayanılarak tefsir edilmesine ne denir?

A) İlmî Tefsir
B) Fikhî Tefsir
C) Rivayet Tefsiri
D) Dirayet Tefsiri

Soru 12
Kendinden önce gelen peygamberin şeriatını uygulamakla görevli peygambere ne denir?

A) Nebi
B) Veli
C) Müctehit
D) Müceddit

Soru 13
Peygamber kelimesinin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğiten
B) Emir veren
C) İlim öğreten
D) Haber getiren

Soru 14
Hz. Muhammed’in Taif ziyaretinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslamı tebliğ etmek
B) Maddi destek almak
C) Akrabaları ile tanışmak
D) Barış antlaşması imzalamak

Soru 15
Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretinden sonra gerçekleşen bir olay değildir?

A) I. Akabe biatını gerçekleştirmek
B) Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırmak
C) Medine vesikasını imzalamak
D) Hudeybiye barış antlaşmasını imzalamak

Soru 17Bu Test: www.acikliseliyiz.net dan Alınmıştır
Uhud savaşının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müşriklerin Şamdan dönmekte olan kervanlarını korumak istemesi
B) Müşriklerin bir yıl önce yenildikleri savaşın öcünü almak istemeleri
C) Müslümanların Mekkedeki mallarını korumak istemeleri
D) Müslümanların Medineli Yahudileri Mekke müşriklerine karşı korumak istemeleri

Soru 18
624 yılında üçyüz kişilik bir Müslüman ordusunun bin kişilik müşrik ordusunu mağlup ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tebük
B) Hendek
C) Uhud
D) Bedir

Soru 19
Hendek savaşında hendek kazma fikrini ortaya atan sahabi kimdir?

A) Abdullah b.Zeyd
B) Selmanı Farisi
C) Hz. Ömer
D) Hz. Ali

Soru 20
Sözlükte yol, adet, huy, karakter ve davranış anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vahiy
B) Din
C) İbadet
D) Sünnet

1.A — 2.D — 3.C — 4.B — 5.C — 6.A — 7.D — 8.A — 9.B — 10.D — 11.C — 12.A — 13.D — 14.A — 15.C — 16.A — 17.B — 18.D — 19.B — 20.D