• Temel Dini Bilgiler 2 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdaki ilahi kitaplardan hangisi Hz. Davud (as.)’a indirilmiştir?

A) Zebur
B) Tevrat
C) İncil
D) Kur’an-ı Kerim

Soru 2
Hz. İdris (as.)’e kaç sahife verilmiştir?

A)10
B) 20
C) 30
D) 50

Soru 3
Kur’an-ı Kerim’de “Ey insanlar!’’, “Ey Âdemoğulları!’’ gibi hitapların bulunması onun hangi özelliğinin birer delilidirler?

A) İlahi kitapların sonuncusu olduğunun
B) Evrensel bir kitap olduğunun
C) İncil’den sonra indirildiğinin
D) İnananları önemsediğinin

Soru 4
“…(Bu Kur’an) uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekileri tasdik eden her şeyi açıklayan (bir kitaptır) ; iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.’’ (Yusuf suresi, 111. ayet)
Bu ayetten Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Diğer ilahi kitapları doğruladığı
B) Müminler için hidayet kaynağı olduğu
C) Allah’ın kelamı olduğu
D) Son ilahi kitap olduğu

Soru 5
Kur’an’ın her beş sayfasından oluşan bölümüne ne denir?

A) Cüz
B) Hizb
C) Sure
D) Ayet

Soru 6
“…Kur’an’ı güzel bir şekilde tane tane oku.’’ (Müzzemmil suresi, 4. ayet) Verilen ayetin işaret ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatim
B) Aşır
C) Tertil
D) Tertip

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın eğitici özelliklerinden biri değildir?

A) İyiye yönlendirir ve kötülüklerden sakındırır.
B) Taassup sahibi insan modeli oluşturur.
C) Bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik eder.
D) Aklı kullanmayı öğütler.

Soru 8
Peygamberlerin asıl gönderiliş gayeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın dinini tebliğ etmek
B) İnsanlar arasındaki ayrımı gidermek
C) Tüm insanların kardeş olduğunu duyurmak
D) Dünya hayatının geçici olduğunu bildirmek

Soru 9
Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Hatice ile evliliğinden altı çocuğu olmuştur.
B) Ticarete Hz. Hatice ile evlendikten sonra başlamıştır.
C) Doğmadan iki ay önce babası Abdullah vefat etmiştir.
D) Dört yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında kalmıştır.

Soru 10
Hz. Muhammed (sav.)’in Medineli Yahudilerle yapmış olduğu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akabe Biatı
B) Medine Antlaşması
C) Kardeşlik Antlaşması
D) Hudeybiye Antlaşması

Soru 11
Peygamberliğin onuncu yılına hüzün yılı denmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Peygamber’in anne ve dedesinin vefat etmeleri
B) Hz. Peygamber’in amcası Hz. Hamza’nın şehit edilmesi
C) Hz. Peygamber’in çocukları Zeynep ve Rukiye’nin vefat etmeleri
D) Hz. Peygamber’in eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talip’in vefat etmeleri

Soru 12
Hz. Peygamber’in aşağıdaki davranışlarından hangisi hüküm olarak diğerlerinden farklıdır?

A) Sakal bırakması
B) Güzel koku sürmesi
C) Dişlerini temiz tutması
D) Yalan sözlerden kaçınması

Soru 13
Kur’an-ı Kerim’e göre en büyük zulüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fitneyi toplum içinde yaymak
B) Yetimlerin mallarına el koymak
C) Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr etmek
D) Farz ibadetleri yerine getirmekten kaçınmak

Soru 14
Aşağıdaki davranışlardan hangisi İslam ahlâkıyla bağdaşmaz?

A) Allah’ın verdiği nimetleri O’nun yolunda harcamak
B) Sınavlardaki başarısından dolayı kibirlenmek
C) Zulümden kaçan insanlara kucak açmak
D) Komşu haklarına riayet etmek

Soru 15
Fıkıh ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam inanç esasları hakkında bilgi vermek
B) Hz. Muhammed (sav.)’in söz ve uygulamalarını öğretmek
C) Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasını ve açıklanmasını sağlamak
D) İbadet, ahlâk ve toplumsal hayat ile ilgili hükümler oluşturmak

Soru 16
Aşağıdaki eserlerden hangisi İbni Sina’ya aittir?

A) Kitabu’t Tasrif
B) el-Kanun fi’t-Tıp
C) el-Havi
D) Kitabu’s-Saydele

Soru 17
İnsanların mallarından bir kısmını bile bile, günah işleyerek ele geçirmek için iş başındakilere yedirerek mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin.’’ (Bakara suresi, 188. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerin hangisinden uzak durulması istenmektedir?

A) Rüşvet
B) Hırsızlık
C) Zorbalık
D) Faiz

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi vatana karşı görevlerimizden biri değildir?

A) Doğal kaynakları doğru kullanmak
B) Ülkeyi düşmana karşı savunmak
C) Beden sağlığına dikkat etmek
D) Kamu mallarını korumak

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biridir?

A) Selmân-ı Fârisî
B) Hz. Osman
C) Hz. Fatıma
D) Hz. Ebu Bekir

Soru 20
Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk ayetleri 610 yılı Ramazan ayında Hira mağarasında nazil olmuştur.
B) Mekkî ayetler; genellikle sosyal ve içtimai konuları içerir.
C) İnsanlara her zaman iyi ve güzele giden yolu gösterir.
D) Günümüze kadar değişmeden ulaşan tek ilahi kitaptır.

1. A 2. C 3. B 4. D 5. B 6. C 7. B 8. A 9. B 10. B 11. D 12. D 13. C 14. B 15. D 16. B 17. A 18. C 19. D 20. B